ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

…………………………………………

(data)

ZGODA

WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA ………………………………………………………………………………….. W KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORGANIZOWANYM PRZEZ ZSO IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PUBLIKACJĘ WIZERUNKU MOJEGO DZIECKA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZSO IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ www.zeromski3lo.edu.pl

Podpis rodzica / prawnego opiekuna:

…………………………………………