Gabinet pielęgniarki

Specjalista pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania:

Urszula Polak


Od listopada 1992 roku weszła w życie reforma dotycząca opieki nad uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (Rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 5 listopada 1992 w sprawie zakresu organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. Nr 87, poz 441) oraz Rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1995 (z pózn. zm) Dz.U. nr 41996, poz. 31). W myśl tych rozporządzeń w szkołach pracuje samodzielnie pielęgniarka szkolna realizując zadania opieki nad uczniem w szkole:

 1. Wykonywanie i interpretowanie badań przesiewowych
 2. Współudział w przygotowaniu powszechnych badań lekarskich
 3. Zbieranie i analiza wyników badań do oceny zdrowia i rozwoju uczniów
 4. Sprawowanie opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi
 5. Nadzór nad terminarzem szczepień
 6. Udzielanie pomocy w nagłych zachorowaniach uczniów

 

Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny jest codziennie:

 • Poniedziałek  07.30 – 12.10
 • Wtorek          07.30 – 11.00
 • Środa            11.30 – 15.00
 • Czwartek       07.30 – 15.00
 • Piątek            10.30 – 14.50

 

Proszę o kontakt osobisty, telefoniczny lub informację pisemną od rodziców uczniów z problemami zdrowotnymi, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki nauczania i prawidłowe funkcjonowanie w szkole, a są ważną informacją dla pielęgniarki szkolnej. W trakcie zajęć szkolnych w razie konieczności podania środka przeciwbólowego, bardzo ważna jest informacja rodzica o tolerancji leku lub też zakaz rodzica na podanie jakiegokolwiek środka przeciwbólowego dziecku w szkole. Uczniowie, którzy są zwolnieni całkowicie lub częściowo z zajęć wychowania fizycznego winni przedstawić zaświadczenie lekarskie (na druku szkolnym pobranym z sekretariatu) na początku okresu, któego dotyczy zwolnienie. Zwolnienie to należy przedłożyć w sekretariacie szkoły.

Telefon do gabinetu pielęgniarki – (33) 496-03-36


 

Podstawowe wiadomości na temat HIV i AIDS
oraz wyniki przeprowadzonej w szkole ankiet.

ZOBACZ