REKRUTACJA 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Propozycje oddziałów na rok szkolny 2023/2024

 • 1A TECHNICZNY; z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką,
 • 1B PRZYRODNICZY; z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką,
 • 1C PRAWNICZY; z rozszerzoną  historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim,
 • 1D HUMANISTYCZNY/dwujęzyczny; z rozszerzonym językiem polskim, historią i I DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM
  do wyboru (w oddziale tym dwujęzyczność dotyczy co najmniej dwóch przedmiotów z puli: historia, wos, podstawy przedsiębiorczości, fizyka, chemia, biologia, matematyka),
 • 1E EKONOMICZNY; z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim,
 • 1F MATEMATYCZNY; z rozszerzoną matematyką, informatyką i językiem angielskim.

 
 UWAGA: Oddział F jest przewidywany w przypadku konieczości rozszerzenia oferty.

 

Uwagi:

Przy ustalaniu punktów za oceny umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej bierze się pod uwagę następujące przedmioty (poza językiem polskim i matematyką) w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać:

 • oddział A z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka, informatyka - obowiązkowy język obcy i fizyka;
 • oddział B z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia i matematyka - biologia i chemia;
 • oddział C z rozszerzonymi przedmiotami prawniczymi: historia, WOS i j. angielski - historia i język angielski;
 • oddział D z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi/dwujęzyczny - historia i język angielski;
 • oddział E z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, geografia i język angielski - geografia i język angielski;

 

Kandydaci do oddziału humanistycznego-dwujęzycznego, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz laureataci lub finaliści Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych organizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego są ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (Podczas naboru będą rejestrowali się do części oddziału bez egzaminu oznaczonej jako 1D_1).

Pozostali kandydaci do oddziału dwujęzycznego, są zobowiązani do przystąpienia do SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH. (Podczas naboru rejestrują się do części oddziału z egzaminem oznaczonej jako 1D_2). 

 

 

Rekrutacja dla absolwentów szkoł podstawowych.