Pomoc na zakup podręczników do kształcenia ogólnego

Pomoc na zakup podręczników do kształcenia ogólnego.

 

Szanowni Państwo

Aby  otrzymać   pomoc   na  zakup  podręczników   do  kształcenia  ogólnego  i do kształcenia  w  zawodach,  materiałów  edukacyjnych  do  kształcenia  ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych należy przeprowadzić kolejne działania:

  • Rodzic składa wniosek (zał. nr 1) do 15 września 2022 r. do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023. Rodzic składając wniosek powinien podpisać klauzulę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu danych osobowych;
  • Do wniosku Rodzic dołącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1O ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
  • Dowodem zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych może być:
  • faktura VAT wystawiona imiennie na niepełnosprawnego ucznia lub opiekuna ucznia niepełnosprawnego ;
  • rachunek;
  • paragon;
  • oświadczenie  o  zakupie  podręczników,  materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023 (zał. nr 2);
  • potwierdzenie zakupu (zał. nr 3 - dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniow niepełnosprawnych) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia niepełnosprawnego, klasę, do której uczeń niepełnosprawny uczęszcza/będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów  ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot  dokonujący  zakupu  podręczników,  materiałów  edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów niepełnosprawnych, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki/materiały edukacyjne/materiały ćwiczeniowe;
  • Rodzic składa oświadczenie o sposobie wypłaty dofinansowania (zał. nr 4);

Proszę pamiętać, że w rozliczeniu uwzględniają Państwo tylko i wyłącznie podręczniki spełniające warunki dopuszczenia do użytku szkolnego, które zostały określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, materiały edukacyjne spełniające warunki określone w art. 3 pkt 24 oraz materiały ćwiczeniowe spełniające warunki określone w art. 3 pkt 25 zakupione dla dziecka objętego pomocą w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022".

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA