Kolejne certyfikaty językowe

Kolejne certyfikaty językowe FCE i CAE

Z przyjemnością informujemy, że wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy w sesji letniej przystąpili do międzynarodowych egzaminów Cambridge z języka angielskiego FCE (First Certificate) i CAE (Cambridge English: Advanced) zdali je i otrzymali prestiżowe certyfikaty, uznawane na całym świecie przez uczelnie wyższe i pracodawców. Wyjątkowym sukcesem może pochwalić się Anna Stelmachowicz, uczennica klasy 4ap, która otrzymała certyfikat na poziomie C2 (Proficiency in English), porównywalnym do poziomu znajomości języka angielskiego przez rodowitych Brytyjczyków (native speakers).

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody u Prezydenta

Nagrody u Prezydenta Bielska-Białej.

65 uczniów zostało nagrodzonych jednorazowym stypendium prezydenta Miasta Bielska-Białej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022. Stypendia wręczał 6 września w Ratuszu prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Wśród nagrodzonych obecna była trójka uczniów III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej: Martyna Szostek, Karolina Stasica, Tymoteusz Dadok.

 

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/23, dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  (nie należy mylić z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności), w tym dla

 • uczniów słabowidzących
 • uczniów niesłyszących, uczniów słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz
 • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

Kwota dofinansowania w liceum - do 445 zł


Pomoc udzielana jest na wniosek

 • rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia,

 • nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych ucznia, przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski będą składane w szkole.


DOWODY ZAKUPU –
do złożenia razem z wnioskiem

W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym i zakupami podręczników, proszę mieć na uwadze, że w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon potwierdzający zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

UWAGA!
Jeśli nie posiadacie Państwo wymienionych dowodów zakupu, a na przykład już ich dokonano, wystarczające będzie złożenie oświadczenia na stosownym druku. Wzory takich oświadczeń oraz wniosku będą udostępnione w późniejszym terminie przez uprawnione organy. Obecnie nie ma też jeszcze terminu składania dokumentóww szkole. Poinformujemy Państwa o szczegółach po pojawieniu się tych informacji.

Zachęcamy jednak w przypadku planowania zakupów do zachowania faktury, rachunku bądź paragonu.

Pomoc na zakup podręczników do kształcenia ogólnego

Pomoc na zakup podręczników do kształcenia ogólnego.

 

Szanowni Państwo

Aby  otrzymać   pomoc   na  zakup  podręczników   do  kształcenia  ogólnego  i do kształcenia  w  zawodach,  materiałów  edukacyjnych  do  kształcenia  ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych należy przeprowadzić kolejne działania:

 • Rodzic składa wniosek (zał. nr 1) do 15 września 2022 r. do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023. Rodzic składając wniosek powinien podpisać klauzulę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu danych osobowych;
 • Do wniosku Rodzic dołącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1O ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
 • Dowodem zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych może być:
 • faktura VAT wystawiona imiennie na niepełnosprawnego ucznia lub opiekuna ucznia niepełnosprawnego ;
 • rachunek;
 • paragon;
 • oświadczenie  o  zakupie  podręczników,  materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023 (zał. nr 2);
 • potwierdzenie zakupu (zał. nr 3 - dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniow niepełnosprawnych) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia niepełnosprawnego, klasę, do której uczeń niepełnosprawny uczęszcza/będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów  ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot  dokonujący  zakupu  podręczników,  materiałów  edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów niepełnosprawnych, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki/materiały edukacyjne/materiały ćwiczeniowe;
 • Rodzic składa oświadczenie o sposobie wypłaty dofinansowania (zał. nr 4);

Proszę pamiętać, że w rozliczeniu uwzględniają Państwo tylko i wyłącznie podręczniki spełniające warunki dopuszczenia do użytku szkolnego, które zostały określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, materiały edukacyjne spełniające warunki określone w art. 3 pkt 24 oraz materiały ćwiczeniowe spełniające warunki określone w art. 3 pkt 25 zakupione dla dziecka objętego pomocą w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022".

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Fizyka lata, część 3

Fizyka lata; temperatura