Wymagania- wos - klasa I cp

WYMAGANIA EDUKACYJNE - wiedza o społeczeństwie - zakres rozszerzony - czteroletnie liceum

dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego- 2019/2020

Zasady ogólne:

Warunkiem wystawienia pozytywnej oceny półrocznej i rocznej jest uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen cząstkowych ( testy, kartkówki, zadania domowe, prezentacje, aktywność, prasówki)

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie  dwa razy w ciągu półrocza (np nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, prezentacji i lekcji powtórzeniowychoraz okresu bezpośrednio poprzedzającego klasyfikację).

Zaliczenie zaległego materiału, powstałego na skutek nieobecności ucznia, odbywa sie niezwłocznie po powrocie do szkoły na lekcji bądź na zajęciach dodatkowych po uzgodnieniu z nauczycielem.

Uczeń poprawia oceny niedostateczne w terminie dwóch tygodni. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę innych ocen.

 

Szczegółowe wymagania są dostępne na stronie
wydawnictwa Nowa Era - link: 

www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkoly-ponadpodstawowe/wiedza-o-spoleczenstwie/w-centrum-uwagi-zr

w folderze : Wymagania na oceny