Wymagania programowe dla Historii po SP klasa 1

Wymagania na poszczególne oceny do programu nauczania „Poznać przeszłość” historii dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum

Temat lekcji

Zagadnienia

Wymagania na poszczególne oceny

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

Ocena dostateczna

Uczeń:

Ocena dobra

Uczeń:

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

Ocena celująca

Uczeń:

Po co nam historia?

 • Program nauczania, zasady pracy, kryteria oceniania
 • Podstawowe pojęcia (prehistoria, historia, epoki historyczne, rodzaje źródeł historycznych)
 • Periodyzacja dziejów
 • Cele i metody pracy ze źródłami i schematami, planami i materiałem ilustracyjnym

– prawidłowo stosuje pojęcie historia, prehistoria

– rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych

– opisuje rodzaje źródeł historycznych

– wymienia w kolejności chronologicznej epoki historyczne

– wskazuje i wyjaśnia ramy chronologiczne poszczególnych epok historycznych

– wyjaśnia zasady pracy z materiałami źródłowymi

Rozdział I. Pierwsze cywilizacje

1. Zanim zaczęła się historia

 • Podstawy antropogenezy
 • Chronologia prehistorii: epoki kamienia, brązu i żelaza
 • Rewolucja neolityczna i jej znaczenie

– prawidłowo stosuje pojęcie prehistoria

– wymienia w kolejności epoki prehistorii (epoka kamienia, epoka brązu, epoka żelaza)

– wskazuje na mapie rejon pojawienia się Homo sapiens

– prawidłowo wyjaśnia pojęcia: paleolit, neolit, antropogeneza, rewolucja neolityczna

– przedstawia na mapie przebieg migracji Homo sapiens

– wymienia w porządku chronologicznym etapy ewolucji człowieka

– wyjaśnia znaczenie rewolucji neolitycznej

– przedstawia ideę ewolucji Karola Darwina

– opisuje etapy ewolucji człowieka

wyjaśnia cechy sztuki paleolitu i neolitu

– w szerokim aspekcie przedstawia i wyjaśnia dokonania naukowe Karola Darwina

2. Starożytna Mezopotamia

 • Znaczenie wielkich rzek dla rozwoju cywilizacji i powstania pierwszych państw
 • Ustrój polityczny państw-miast sumeryjskich i ukształtowanie się pierwszych imperiów
 • Pismo i znaczenie jego wynalezienia
 • Najważniejsze cywilizacje Mezopotamii: Sumer, Babilonia i Asyria
 • Ustrój polityczny i struktury społeczne starożytnych cywilizacji Mezopotamii
 • Osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii
 • Współczesne dziedzictwo kultur Bliskiego Wschodu

– wskazuje na mapie rejony wielkich rzek (Tygrys, Eufrat)

– wyjaśnia rolę wielkich rzek dla rozwoju gospodarki

– rozpoznaje pismo klinowe

– wymienia najważniejsze wynalazki cywilizacji sumeryjskiej

– wyjaśnia cechy ustrojowe sumeryjskich miast-państw

– wskazuje na mapie obszar Babilonu i Asyrii

– rozpoznaje dzieła sztuki mezopotamskiej

– wyjaśnia okoliczności powstania pisma i znaczenie jego wynalezienia

– wyjaśnia rolę wielkich przywódców: Hammurabiego, Sargona Wielkiego

– wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa

– za pomocą mapy opisuje zmiany granic starożytnych imperiów – opisuje ustrój polityczny i struktury społeczne starożytnych cywilizacji

– wymienia najważniejsze osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii

– wyjaśnia cechy religii mezopotamskiej

– opisuje w porządku chronologicznym najważniejsze etapy dziejów Mezopotamii

– wyjaśnia rolę wielkich przywódców: Nabuchodonozora II, Assurbanipala

– w szerokim aspekcie wyjaśnia przyczyny postania pierwszych państw w rejonie Mezopotamii

– porównuje osiągnięcia cywilizacyjne ludów Mezopotamii

– wskazuje współczesne dziedzictwo kultur Bliskiego Wschodu

3. Starożytny Egipt

 • Dzieje starożytnego Egiptu
 • Ustrój polityczny państwa faraonów
 • Struktura społeczeństwa starożytnego Egiptu
 • Politeistyczne wierzenia Egipcjan
 • Osiągnięcia cywilizacji Egiptu
 • Współczesne dziedzictwo cywilizacji Egiptu
 • Najważniejsze zachowane zabytki cywilizacji Egiptu – piramidy

– wskazuje na mapie Egipt i Nil

– wyjaśnia rolę Nilu dla gospodarki egipskiej

– rozpoznaje pismo hieroglificzne

– rozpoznaje piramidy egipskie

– opisuje warunki naturalne Egiptu

– opisuje główne cechy ustroju politycznego starożytnego Egiptu

– wymienia główne cechy religii egipskiej

– rozpoznaje dzieła sztuki egipskiej

– wyjaśnia okoliczności powstania piramid

– za pomocą mapy opisuje zmiany granic Egiptu

– opisuje główne cechy ustroju społecznego starożytnego Egiptu

– wymienia i opisuje najważniejsze osiągnięcia cywilizacji egipskiej

– wymienia głównych bogów egipskich i opisuje mitologię egipską

– w szerokim aspekcie przedstawia rolę czynników geograficznych dla dziejów starożytnego Egiptu

– wymienia w porządku chronologicznym główne etapy dziejów starożytnego Egiptu

– wyjaśnia rolę wielkich przywódców: Ramzesa II, Echnatona

– w szerokim aspekcie przedstawia okoliczności powstania i funkcjonowania państwa egipskiego

– porównuje osiągnięcia cywilizacyjne ludów Mezopotamii i Egiptu

– wskazuje współczesne dziedzictwo kultury starożytnego Egiptu

– wyjaśnia okoliczności odczytania hieroglifów egipskich

4. Izrael i Fenicja

 • Inne cywilizacje Bliskiego Wschodu: Izrael i Fenicja
 • Monoteizm religii żydowskiej i jego znaczenie
 • Dzieje państwa żydowskiego
 • Kolonizacja fenicka i jej znaczenie
 • Ewolucja pisma – wykształcenie alfabetu

– wskazuje na mapie rejon Izraela (z Jerozolimą) i Fenicji

– wymienia główne założenia monoteizmu

– rozpoznaje pismo fenickie

– wyjaśnia główne założenia religii żydowskiej

– wskazuje na mapie rejony kolonizacji fenickiej

– wymienia główne osiągnięcie starożytnych Fenicjan

– za pomocą mapy przedstawia zmiany granic Izraela

– wyjaśnia znaczenie kolonizacji fenickiej

– wyjaśnia znaczenie powstania alfabetu

– opisuje główne etapy losów narodu żydowskiego

– ukazuje rolę wielkich przywódców: Abrahama, Mojżesza, Salomona

– w szerokim aspekcie ukazuje losy narodu żydowskiego w starożytności

– wyjaśnia rolę religii żydowskiej dla dziejów ludzkości

5. Cywilizacje Indii i Chin

 • Cywilizacja Indusu i Żółtej Rzeki
 • Źródła wielkich religii i systemów etycznych: hinduizmu, buddyzmu, konfucjanizmu i taoizmu
 • Osiągnięcia cywilizacji Dalekiego Wschodu i Indii

– wskazuje na mapie rejon Indusu i Żółtej Rzeki

– rozpoznaje główne osiągnięcia cywilizacji starożytnych Indii i Chin

– wymienia główne osiągnięcia cywilizacji starożytnych Indii i Chin

– rozróżnia główne dalekowschodnie religie i systemy etyczne

– wyjaśnia znaczenie osiągnięć cywilizacji Indii i Chin

– wyjaśnia główne zasady dalekowschodnich religii i systemów etycznych: hinduizmu, buddyzmu, konfucjanizmu i taoizmu

– opisuje główne etapy dziejów starożytnych Indii i Chin

– wskazuje współczesne dziedzictwo starożytnych cywilizacji Indii i Chin

Rozdział II. Dzieje starożytnej Grecji

1. Hellada i Hellenowie

 • Wpływ ukształtowania terenu na cywilizację antycznej Grecji
 • Charakterystyka polis greckiej
 • Elementy wspólnoty greckiej
 • Rola religii greckiej
 • Wielka kolonizacja i jej znaczenie

– wskazuje na mapie teren Grecji

– wyjaśnia wpływ ukształtowania naturalnego Grecji dla dziejów Hellady

– prawidłowo stosuje pojęcie polis

– wymienia główne cechy systemu polis

– opisuje warunki naturalne Grecji

– wskazuje na mapie najważniejsze regiony starożytnej Grecji

– prawidłowo stosuje pojęcia: wielka kolonizacja grecka, kolonia, metropolia

– wskazuje na mapie rejony kolonizacji greckiej

– wymienia główne cechy religii greckiej

– prawidłowo stosuje pojęcia: cywilizacja minojska, cywilizacja mykeńska

– rozpoznaje główne osiągnięcia cywilizacji minojskiej i mykeńskiej

– opisuje proces i wyjaśnia znaczenie kolonizacji greckiej

– opisuje struktury społeczne polis

– wymienia głównych bogów i opisuje cechy mitologii greckiej

– opisuje główne etapy dziejów cywilizacji minojskiej i mykeńskiej

– porównuje kolonizację fenicką z kolonizacją grecką

– wyjaśnią rolę religii i sportu jako czynników integrujących Hellenów

– w szerokim aspekcie wyjaśnia znaczenie polis dla dziejów cywilizacji europejskiej

– wskazuje współczesne dziedzictwo cywilizacji starożytnej Grecji

2. Ateńska demokracja

 • Początki Aten
 • Pierwotny ustrój Aten
 • Społeczeństwo ateńskie
 • Reformatorzy ustroju ateńskiego
 • Charakterystyka demokracji ateńskiej w czasach Peryklesa
 • Osiągnięcia i dziedzictwo starożytnych Aten

– wskazuje na mapie Ateny

– prawidłowo umiejscawia w czasie życie Peryklesa

– prawidłowo stosuje pojęcia: demokracja, oligarchia, obywatel

– wymienia główne organy władzy w demokratycznych Atenach

– wyjaśnia główne cechy ustrojowe demokratycznych Aten

– prawidłowo stosuje pojęcia: ostracyzm, demagog, tyran

– opisuje strukturę społeczną Aten

– rozpoznaje plan antycznych Aten

– opisuje skład i zasady funkcjonowania głównych organów demokracji ateńskiej w czasach Peryklesa

– prawidłowo stosuje pojęcia: Zgromadzenie ludowe, Rada 500, sąd ludowy, strateg

– opisuje w porządku chronologicznym główne etapy przemian ustrojowych w Atenach

– wyjaśnia rolę wielkich przywódców: Drakona, Solona, Pizystrata, Klejstenesa, Peryklesa

– wskazuje współczesne dziedzictwo cywilizacji ateńskiej

– w szerokim aspekcie przedstawia i ocenia demokrację ateńską

– w szerokim aspekcie opisuje i ocenia działalność Peryklesa

3. Starożytna Sparta

 • Początki Sparty
 • Oligarchiczny ustrój Sparty
 • Organizacja społeczeństwa Sparty
 • Wychowanie i życie Spartan

– wskazuje na mapie Spartę

– prawidłowo stosuje pojęcia: oligarchia, wychowanie spartańskie

– wymienia główne organy władzy w Sparcie

– wyjaśnia główne cechy ustrojowe Sparty

– opisuje strukturę społeczną Sparty

– prawidłowo stosuje pojęcie: helota

– wymienia etapy życia spartiaty

– opisuje skład i zasady funkcjonowania głównych organów władzy w Sparcie

– prawidłowo stosuje pojęcia: efor, geruzja, zgromadzenie ludowe

– opisuje i wyjaśnia znaczenie wychowania spartańskiego

– opisuje w porządku chronologicznym dzieje starożytnej Sparty

– wyjaśnia rolę Likurga

– w szerokim aspekcie przedstawia i ocenia ustrój polityczny i społeczny Sparty

– porównuje i ocenia ustroje Aten i Sparty

4. Wojny grecko-perskie

 • Narodziny i ekspansja imperium perskiego na Bliskim Wschodzie
 • Specyficzne rozwiązania militarne Greków
 • Przebieg działań zbrojnych podczas wojen perskich
 • Odniesienia do zmagań grecko-perskich w kulturze współczesnej
 • Ekspansja Aten po zwycięstwie nad Persją

– wskazuje na mapie Persję

– umiejscawia w czasie wojny perskie

– rozpoznaje i opisuje hoplitę greckiego

– prawidłowo stosuje pojęcia: hoplita, falanga, triera

– wymienia i lokalizuje w czasie i przestrzeni główne bitwy wojen persko-greckich (Maraton, Termopile, Salamina)

– za pomocą mapy przedstawia ekspansję perską

– wyjaśnia genezę wojen perskich

– wyjaśnia przyczyny sukcesu Greków

– wymienia skutki wojen grecko-perskich

– opisuje w porządku chronologicznym przebieg wojen grecko-perskich

– wyjaśnia znaczenie wielkich wodzów: Miltiadesa, Leonidasa, Temistoklesa

– wyjaśnia okoliczności i znaczenie powstania Związku Morskiego

– w szerokim aspekcie wyjaśnia znaczenie wojen grecko-perskich dla losów Europy

5. Podboje Aleksandra Macedońskiego

 • Skutki rywalizacji wewnątrz świata greckiego po zakończeniu wojen perskich
 • Przebieg podbojów Aleksandra Macedońskiego
 • Organizacja imperium macedońskiego
 • Znaczenie podbojów macedońskich dla kultury greckiej
 • Narodziny kultury hellenistycznej
 • Świat hellenistyczny

– lokalizuje na mapie Macedonię i Persję

– lokalizuje w czasie panowanie Aleksandra Macedońskiego

– wymienia główne osiągnięcia Aleksandra Macedońskiego

– wymienia i lokalizuje w czasie i przestrzeni główne bitwy z czasów Aleksandra Wielkiego (Issos, Gaugamela)

– prawidłowo stosuje pojęcie: epoka hellenistyczna

– wymienia przyczyny i skutki wojny peloponeskiej

– wyjaśnia rolę Filipa II dla dziejów Macedonii

– za pomocą mapy przedstawia ekspansję Aleksandra Macedońskiego

– wyjaśnia przyczyny sukcesów armii macedońskiej

– wymienia skutki podbojów Aleksandra Wielkiego

– opisuje w porządku chronologicznym przebieg podbojów Filipa II i Aleksandra Macedońskiego

– wyjaśnia rolę Demostenesa

– wyjaśnia cechy ustrojowe monarchii Aleksandra Wielkiego

– w szerokim aspekcie politycznym, gospodarczo-społecznym i kulturowym przedstawia i ocenia działalność Aleksandra Macedońskiego

– wyjaśnia ponadczasowe znaczenie podbojów Aleksandra Macedońskiego

6. Kultura starożytnej Grecji

 • Narodziny filozofii greckiej
 • Starożytny grecki teatr
 • Architektura grecka
 • Literatura i teatr grecki
 • Igrzyska olimpijskie i rola kultury fizycznej w antycznej Grecji

– rozpoznaje najważniejsze dzieła kultury starożytnej Grecji – prawidłowo stosuje pojęcia: filozofia, dramat, igrzyska olimpijskie

– prawidłowo stosuje pojęcia: kultura helleńska, kultura hellenistyczna, gimnazjon

– wyjaśnia rolę Homera

– wymienia najważniejsze osiągnięcia kulturowe Greków

– wyjaśnia rolę: Sokratesa, Platona, Arystotelesa

– opisuje główne cechy dramatu greckiego (tragedii, komedii)

– opisuje główne porządki architektoniczne w starożytnej Grecji

– opisuje i wyjaśnia rolę igrzysk olimpijskich w Grecji

– opisuje główne cechy jońskiej filozofii przyrody, epikureizmu i stoicyzmu

– wyjaśnia rolę: Talesa z Miletu, Pitagorasa, Herodota, Tukidydesa

– wskazuje współczesne dziedzictwo kultury starożytnej Grecji

Rozdział III. Dzieje starożytnego Rzymu

1. Republika rzymska

 • Społeczeństwo Rzymu i źródła napięć społecznych
 • Powstanie ustroju republikańskiego
 • Zasady funkcjonowania republiki
 • Najważniejsze urzędy republiki rzymskiej

– wskazuje na mapie Italię, Rzym

– lokalizuje w czasie powstanie Rzymu

– prawidłowo stosuje pojęcia: monarchia, republika

– wyjaśnia pojęcia: monarchia, republika

– wyjaśnia główne cechy ustrojowe republikańskiego Rzymu

– prawidłowo stosuje pojęcia: konsul, dyktator, obywatel, patrycjusze, plebejusze

– opisuje strukturę społeczną Rzymu

– rozpoznaje plan antycznego Rzymu

– opisuje legendę o powstaniu Rzymu

– opisuje skład i zasady funkcjonowania głównych organów władzy w republikańskim Rzymie

– prawidłowo stosuje pojęcia: zgromadzenia ludowe, senat, trybun ludowy, pretor, cenzor

– opisuje w porządku chronologicznym przemiany ustrojowe w starożytnym Rzymie

– wymienia najważniejszych bogów i wyjaśnia założenia ich mitologii

– wyjaśnia w szerokim aspekcie przemiany ustrojowe w starożytnym Rzymie

– porównuje i ocenia ustrój republikańskiego Rzymu z innymi ustrojami antyku

2. Podboje Rzymu

 • Organizacja armii rzymskiej
 • Podboje Rzymu w Italii
 • Wojny punickie
 • Postacie wybitnych wodzów i ich wpływ na dzieje starożytne
 • Podbój świata śródziemnomorskiego
 • Konsekwencje podbojów dla Rzymu

– prawidłowo stosuje pojęcia: legion, imperium

– rozpoznaje i opisuje rzymskiego legionistę

– prawidłowo stosuje pojęcia: sprzymierzeńcy, kolonie rzymskie, prowincja

– opisuje strukturę legionu rzymskiego

– wymienia i lokalizuje w czasie i przestrzeni główne bitwy wojen punickiej (Kanny, Zama)

– za pomocą mapy przedstawia ekspansję rzymską

– wyjaśnia genezę wojen punickich

– wyjaśnia przyczyny sukcesów Rzymian

– wymienia skutki podbojów rzymskich

– opisuje w porządku chronologicznym przebieg podbojów rzymskich

– wyjaśnia rolę wielkich wodzów: Pyrrusa, Hannibala, Scypiona Afrykańskiego

– w szerokim aspekcie wyjaśnia skutki podbojów rzymskich dla Rzymu i całego basenu śródziemnomorskiego

3. Początki cesarstwa rzymskiego

 • Kryzys republiki rzymskiej
 • Rywalizacja wodzów o władzę w Rzymie
 • Podboje i wojny domowe w I w. p.n.e.
 • Okoliczności powstania cesarstwa
 • Ustrój pryncypatu

– prawidłowo stosuje pojęcia: republika, cesarstwo, niewolnictwo

– wymienia polityczne i społeczne przyczyny kryzysu republiki rzymskiej

– lokalizuje w czasie i wymienia główne osiągnięcia Juliusza Cezara, Oktawiana Augusta

– prawidłowo stosuje pojęcie: gladiator

– opisuje powstanie Spartakusa

– wyjaśnia pojęcia: I triumwirat, II triumwirat, pryncypat

– wymienia i lokalizuje w czasie główne bitwy okresu wojny domowej w Rzymie (Farsalos, Akcjum)

– opisuje w porządku chronologicznym etapy przemian ustrojowych w Rzymie

– wyjaśnia rolę wielkich przywódców: braci Grakchów, Krassusa, Pompejusza, Marka Antoniusza, Kleopatry VII

– w szerokim aspekcie wyjaśnia przyczyny i skutki przemian ustrojowych w Rzymie

– w szerokim aspekcie przedstawia i ocenia działalność Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta

4. Imperium Rzymskie

 • Pax Romana i zasady funkcjonowania imperium
 • Rola limesu jako granicy imperium
 • Kontakty Rzymian z ludami spoza granic imperium (w tym szlak bursztynowy)
 • Niewolnictwo: znaczenie w gospodarce i życiu społecznym, różnorodny status niewolników
 • Religia rzymska i przyswajanie kultów obcych podczas podbojów

– prawidłowo stosuje pojęcia: Imperium Rzymskie, romanizacja

– wskazuje na mapie Imperium Rzymskie

– wyjaśnia pojęcie romanizacja i podaje jej przykłady

– rozpoznaje główne osiągnięcia cywilizacji rzymskiej

– wyjaśnia pojęcie: kult cesarza

– za pomocą mapy przedstawia proces rozszerzania Imperium Rzymskiego w okresie cesarstwa

– wyjaśnia pojęcia: pax Romana, limes, szlak bursztynowy, wyzwoleniec

– opisuje przemiany społeczne w okresie wczesnego cesarstwa

– wyjaśnia przyczyny zahamowania ekspansji rzymskiej

– opisuje przemiany religii rzymskiej w okresie wczesnego cesarstwa

– w szerokim zakresie wskazuje przyczyny i skutki procesu romanizacji

– w szerokim zakresie wyjaśnia przyczyny trwałości Imperium Rzymskiego

5. Osiągnięcia Rzymian

 • Znaczenie prawa rzymskiego
 • Architektura rzymska
 • Rozwój sieci szlaków komunikacyjnych imperium
 • Sztuka i literatura rzymska

– prawidłowo stosuje pojęcie prawo rzymskie

– rozpoznaje główne dzieła kultury starożytnego Rzymu

– wymienia cechy prawa rzymskiego

– wymienia cechy architektury rzymskiej

wyjaśnia ponadczasowe znaczenie prawa rzymskiego

– wyjaśnia zjawisko hellenizacji kultury rzymskiej

– przedstawia działalność: Polibiusza, Tacyta, Cycerona, Owidiusza, Wergiliusza, Horacego

– wyjaśnia znaczenie kultury rzymskiej dla dziejów Imperium Rzymskiego

– wskazuje dziedzictwo kultury rzymskiej

6. Narodziny chrześcijaństwa

 • Początki chrześcijaństwa
 • Prześladowania chrześcijan – ich skala i przyczyny
 • Wzrost popularności, legalizacja i uznanie chrześcijaństwa za religię państwową
 • Pierwsze herezje i rozłamy w chrześcijaństwie

– prawidłowo stosuje pojęcie chrześcijaństwo

– umiejscawia w czasie narodziny chrześcijaństwa

– rozpoznaje symbole chrześcijańskie

– wymienia główne cechy chrześcijaństwa

– wymienia etapy powstania religii chrześcijańskiej

– wyjaśnia symbole chrześcijaństwa

– prawidłowo stosuje pojęcia: mesjasz, męczennicy, herezja

– wyjaśnia genezę powstania chrześcijaństwa

– za pomocą mapy opisuje proces rozszerzania się chrześcijaństwa

– przedstawia działalność św. Piotra i Pawła

– opisuje w porządku chronologicznym ewolucję pozycji chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim

– wyjaśnia przyczyny sukcesu chrześcijaństwa

– w szerokim zakresie wyjaśnia znaczenie powstania chrześcijaństwa dla dziejów

7. Upadek cesarstwa rzymskiego

 • Dominat w Rzymie
 • Relacje imperium z plemionami barbarzyńskimi
 • Zmiany społeczne w Rzymie
 • Walki wewnętrzne o władzę nad imperium
 • Wewnętrzne przyczyny kryzysu imperium
 • Wędrówka ludów
 • Rozpad imperium i upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

– prawidłowo umiejscawia w czasie rozpad Imperium Rzymskiego

– prawidłowo umiejscawia w czasie upadek imperium zachodniorzymskiego

– wymienia przyczyny upadku Imperium Rzymskiego

– prawidłowo stosuje pojęcie barbarzyńcy

– wyjaśnia znaczenie pojęcia Wielka Wędrówka Ludów

– wymienia przyczyny najazdów Germanów na Imperium Rzymskie

– przedstawia znaczenie postacie Teodozjusza Wielkiego

– wyjaśnia zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny kryzysu Imperium Rzymskiego

– wyjaśnia pojęcie Hunowie

– przedstawia znaczenie postaci Romulusa Augustulusa

– za pomocą mapy opisuje etapy upadku imperium zachodniorzymskiego

– wyjaśnia główne założenia ustrojowe dominatu

– wyjaśnia znaczenie postaci Dioklecjana, Konstantyna Wielkiego

– w porządku chronologicznym opisuje proces upadku imperium zachodniorzymskiego

– porównuje formy ustrojowe w starożytnym Rzymie

– w szerokim aspekcie politycznym, społeczno-gospodarczym i kulturowym wyjaśnia przyczyny kryzysu i upadku Imperium Rzymskiego

Rozdział IV. Początki średniowiecza

1. Cesarstwo bizantyjskie

 • Cesarstwo bizantyjskie czasów Justyniana Wielkiego
 • Osiągnięcia Bizantyjczyków: kodyfikacja praw, architektura
 • Znaczenie Bizancjum dla zachowania osiągnięć cywilizacji antycznej
 • Rola Bizancjum dla rozwoju chrześcijaństwa

– prawidłowo stosuje pojęcie Bizancjum

– prawidłowo umiejscawia w czasie i przestrzeni imperium Justyniana Wielkiego

– rozpoznaje główne dzieła kultury cesarstwa bizantyjskiego

– wymienia cechy sztuki bizantyjskiej

– wymienia najważniejsze dokonania Justyniana Wielkiego

– rozpoznaje plan Konstantynopola

– opisuje ustrój polityczny Bizancjum

– wyjaśnia znaczenie panowania Justyniana Wielkiego

– za pomocą mapy przedstawia ekspansję Bizancjum za czasów Justyniana Wielkiego

– opisuje w porządku chronologicznym dzieje imperium bizantyjskiego

– wyjaśnia pojęcie ikonoklazm

– w szerokim aspekcie politycznym, społeczno-gospodarczym i kulturowym przedstawia znaczenie Bizancjum dla dziejów Europy

2. Narodziny i podboje islamu

 • Okoliczności powstania islamu
 • Zasady islamu i przyczyny jego popularności
 • Podboje islamu i powstanie kalifatu
 • Powstanie podziałów w islamie
 • Osiągnięcia cywilizacyjne Arabów

– prawidłowo stosuje pojęcia: Arabowie, islam, muzułmanie

– prawidłowo umieszcza w czasie i przestrzeni powstanie islamu

– rozpoznaje główne cechy kultury islamskiej

– wymienia główne założenia religii islamskiej

– wymienia etapy rozwoju religii islamskiej

– prawidłowo stosuje pojęcia: Mahomet, Allach, Koran, meczet

– wyjaśnia genezę powstania islamu

– za pomocą mapy opisuje proces rozszerzania się islamu

– przedstawia działalność Mahometa

– wyjaśnia pojęcia: dżihad, sunnici, szyici

– opisuje w porządku chronologicznym rozwój imperium arabskiego

– wyjaśnia przyczyny sukcesu islamu

– wyjaśnia pojęcie kalifat

– wymienia osiągnięcia cywilizacyjne Arabów

– w szerokim zakresie wyjaśnia znaczenie powstania islamu dla dziejów

– wyjaśnia znaczenie Arabów dla dziejów cywilizacji ludzkiej

3. Na gruzach Imperium Rzymskiego

 • Państwa barbarzyńskie na gruzach Imperium Rzymskiego
 • Chrystianizacja plemion barbarzyńskich
 • Wzrost znaczenia Franków i powstrzymanie ekspansji islamu w Europie
 • Utworzenie państwa kościelnego

– prawidłowo stosuje pojęcia: Germanie, Frankowie, chrystianizacja

– lokuje w czasie i przestrzeni powstanie państwa Franków

– lokuje w czasie i przestrzeni powstania Państwa Kościelnego

– opisuje cechy ustrojowe państw germańskich

– wymienia i wskazuje na mapie państwa germańskie

– za pomocą mapy opisuje proces powstania państwa Franków

– prawidłowo stosuje pojęcia: Merowingowie, Karolingowie, majordom

– wyjaśnia rolę Chlodwiga, Karola Młota i Pepina Krótkiego

– opisuje w porządku chronologicznym etapy rozwojowe państwa Franków

– w szerokim aspekcie wyjaśnia znaczenie powstania państwa Franków

4. Imperium Karola Wielkiego

 • Podboje Karola Wielkiego
 • Renesans karoliński i osiągnięcia kulturalne Franków
 • Dziedzictwo Imperium Rzymskiego w kulturze Franków
 • Rozwój prawa i administracji państwowej za rządów Karola Wielkiego

– lokuje w czasie i przestrzeni imperium Karola Wielkiego

– prawidłowo stosuje pojęcie cesarz

– wymienia główne osiągnięcia Karola Wielkiego

– opisuje cechy ustrojowe państwa Franków w czasach Karolingów

– wymienia osiągnięcia kulturowe w czasach Karola Wielkiego

– prawidłowo stosuje pojęcia: marchia, hrabstwo, 7 sztuk wyzwolonych, minuskuła karolińska  

– wyjaśnia pojęcia: uniwersalizm karoliński, renesans karoliński

– wyjaśnia rolę Karola Wielkiego dla dziejów państwa Franków

– za pomocą mapy opisuje rozwój państwa Karola Wielkiego

– opisuje w porządku chronologicznym etapy rozwojowe państwa Franków w czasach Karolingów

– w szerokim aspekcie wyjaśnia znaczenie panowania Karola Wielkiego dla dziejów Europy

5. Czasy Ottonów

 • Znaczenie traktatu z Verdun dla przyszłego podziału Europy Zachodniej
 • Kształtowanie się Francji i Niemiec
 • Najazdy Normanów
 • Próby stworzenia europejskiej monarchii uniwersalistycznej przez Ottona III
 • Najazdy Węgrów

– lokalizuje w czasie i przestrzeni traktat w Verdun

– lokalizuje w czasie i przestrzeni imperium Ottonów

– prawidłowo stosuje pojęcie: uniwersalizm cesarski, Normanowie, wikingowie, I Rzesza, Węgrzy

– za pomocą mapy opisuje proces rozpadu imperium Karolingów

– opisuje cechy ustrojowe I Rzeszy

– za pomocą mapy opisuje rozwój­­­ I Rzeszy

– wyjaśnia znaczenie traktatu w Verdun

– wyjaśnia rolę Ottona I i Ottona III dla dziejów Europy

– w szerokim zakresie wyjaśnia znaczenie imperium Ottonów dla Europy

– porównuje idee uniwersalne Karolingów i Ottonów

6. Feudalizm i społeczeństwo stanowe

 • Zasady funkcjonowania i najważniejsze cechy systemu feudalnego
 • Drabina feudalna i role poszczególnych grup społecznych

– prawidłowo stosuje pojęcie stan społeczny

– rozpoznaje rycerza i opisuje jego uzbrojenie

– opisuje elementy drabiny feudalnej

– prawidłowo stosuje pojęcia: system lenny, wasal, senior, herb

– charakteryzuje życie codzienne rycerzy

– wyjaśnia znaczenie pojęcia feudalizm

– wymienia cechy kultury rycerskiej

– opisuje główne zasady społeczeństwa stanowego

– w szerokim zakresie wyjaśnia cechy społeczeństwa feudalnego

7. Pierwsze państwa Słowian

 • Pochodzenie Słowian
 • Państwo Samona i państwo wielkomorawskie
 • Misja Cyryla i Metodego oraz początek obrządku i alfabetu słowiańskiego

– prawidłowo stosuje pojęcie Słowianie

– prawidłowo wskazuje na mapie tereny pierwszych państw słowiańskich

– za pomocą mapy wskazuje tereny Słowian wschodnich, zachodnich i południowych

– opisuje cechy kultury i wierzeń słowiańskich

– za pomocą mapy opisuje proces powstawania pierwszych państw słowiańskich

– prawidłowo stosuje pojęcia: Przemyślidzi, Rurykowicze

– wyjaśnia problem rozwoju chrześcijaństwa dla dziejów Słowian

– wyjaśnia rolę: Cyryla i Metodego, Włodzimierza Wielkiego

– w szerokim aspekcie wyjaśnia okoliczności powstania pierwszych państw słowiańskich

Rozdział V. Polska za pierwszych Piastów

1. Pradzieje ziem polskich

 • Początki osadnictwa na ziemiach polskich
 • Kultura łużycka i osada w Biskupinie
 • Wpływy rzymskie na ziemiach polskich
 • Przybycie Słowian na ziemie polskie

– prawidłowo stosuje pojęcia: kultura łużycka, Biskupin

– wskazuje na mapie pierwsze ośrodki plemion polskich

– prawidłowo stosuje pojęcia: ród, plemię

– opisuje cechy kultury łużyckiej

– prawidłowo stosuje pojęcie szlak bursztynowy

– opisuje losy ziem polskich w prehistorii i starożytności

– wyjaśnia okoliczności pojawienia się Słowian na ziemiach polskich

– w szerokim aspekcie przedstawia losy ziem polskich w starożytności i wczesnym średniowieczu

2. Początki państwa polskiego

 • Początki ekspansji terytorialnej Polan
 • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Mieszka I
 • Przyczyny, okoliczności i znaczenie chrystianizacji Polski w obrządku zachodnim

– lokalizuje w czasie i przestrzeni powstanie państwa Polan

– prawidłowo stosuje pojęcie Piastowie

– lokalizuje w czasie chrzest Polski

– wymienia osiągnięcia Mieszka I

– wymienia przyczyny chrystianizacji Polski

– prawidłowo stosuje pojęcia: drużyna, gród

– wyjaśnia rolę Mieszka I i Dobrawy

– za pomocą mapy przedstawia proces rozwoju państwa pierwszych Piastów

– wyjaśnia rolę chrystianizacji dla dziejów Polski

– opisuje i ocenia politykę zagraniczną Mieszka I

– wyjaśnia pojęcie Dagome iudex

– w szerokim zakresie przedstawia okoliczności powstania i funkcjonowania państwa pierwszych Piastów

3. Panowanie Bolesława Chrobrego

 • Podboje Bolesława Chrobrego
 • Organizacja drużyny książęcej i państwa piastowskiego
 • Początki organizacji kościelnej na ziemiach polskich
 • Polityka zagraniczna Bolesława Chrobrego
 • Koronacja królewska Chrobrego i jej znaczenie

– lokalizuje w czasie zjazd gnieźnieński i koronację Bolesława Chrobrego

– wskazuje na mapie państwo Bolesława Chrobrego

– wymienia główne osiągnięcia Bolesława Chrobrego

– prawidłowo stosuje pojęcia: król, koronacja

– wyjaśnia znaczenie postaci św. Wojciecha, Bolesława Chrobrego

– wymienia skutki zjazdu gnieźnieńskiego

– wyjaśnia znaczenie pojęć: relikwia, święty, trybut, arcybiskupstwo, biskupstwo, Drzwi Gnieźnieńskie

– lokalizuje w czasie wojnę Bolesława Chrobrego z Niemcami i Rusią

– za pomocą mapy opisuje zmiany granic Polski w czasach pierwszych Piastów

– wymienia przyczyny i skutki wojen Bolesława Chrobrego z Niemcami i Rusią Kijowską

– opisuje cechy ustrojowe monarchii patrymonialnej

– opisuje i ocenia politykę Bolesława Chrobrego

– wyjaśnia znaczenie postaci: Ottona III i Henryka II

– w szerokim aspekcie wyjaśnia dzieje Polski w czasach Bolesława Chrobrego

– zestawia wydarzenia z dziejów Polski i Europy

4. Kryzys monarchii Piastów

 • Zewnętrzne i wewnętrzne skutki polityki podbojów i szybkiej chrystianizacji
 • Czynniki decentralizacyjne w państwie piastowskim
 • Utrata znaczenia monarchii piastowskiej
 • Odbudowa państwowości za Kazimierza Odnowiciela

– prawidłowo stosuje pojęcie tendencje centralistyczne i   decentralistyczne

– wskazuje na mapie państwo pierwszych Piastów

– wymienia główne osiągnięcia Kazimierza Odnowiciela

– umiejscawia w czasie koronację Mieszka II

– wymienia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny klęski Mieszka II

– prawidłowo stosuje pojęcie powstanie ludowe

– za pomocą mapy wskazuje zmiany terytorialne Polski w XI–XII w.

– wyjaśnia znaczenie postaci Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela

– wyjaśnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny kryzysu Polski pierwszych Piastów

– wyjaśnia znaczenie postaci: Bezpryma, Masława

– w szerokim aspekcie wyjaśnia przyczyny i okoliczności kryzysu państwa pierwszych Piastów

5. Od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego

 • Polska w polityce międzynarodowej w XI w.
 • Panowanie Bolesława Śmiałego
 • Spór Śmiałego z biskupem Stanisławem
 • Walki pomiędzy Piastami o sukcesję na przykładzie konfliktu między Krzywoustym a Zbigniewem
 • Polityka zagraniczna Krzywoustego

– umiejscawia w czasie koronację Bolesława Śmiałego

– wymienia główne osiągnięcia Bolesława Śmiałego

– wymienia główne osiągnięcia Bolesława Krzywoustego  

– wymienia przyczyny upadku Bolesława Śmiałego

– wyjaśnia znaczenie postacie św. Stanisława

– lokalizuje w czasie wojnę Krzywoustego z Niemcami

– za pomocą mapy opisuje politykę zagraniczną Bolesława Krzywoustego

– wyjaśnia znaczenie postaci Galla Anonima

– wyjaśnia okoliczności koronacji Bolesław Śmiałego

– wyjaśnia problem konfliktu króla Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem

– wyjaśnia okoliczności walki o władzę za panowania Władysława Hermana

– w szerokim aspekcie przedstawia przyczyny upadku Bolesława Śmiałego

– w szerokim aspekcie ocenia postać Bolesława Krzywoustego

6. Testament Bolesława Krzywoustego

 • Postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego
 • Konflikt pomiędzy synami Krzywoustego
 • Podział państwa piastowskiego w wyniku testamentu Krzywoustego
 • System senioratu i pryncypatu – funkcjonowanie i upadek
 • Wzrost znaczenia rycerstwa – feudalizm na ziemiach polskich
 • Pogłębianie się rozbicia dzielnicowego

– umiejscawia w czasie i przestrzeni okres rozbicia dzielnicowego

– prawidłowo stosuje pojęcie rozbicie dzielnicowe

– wyjaśnia pojęcia: rozbicie dzielnicowe, testament Krzywoustego

– prawidłowo stosuje pojęcia: seniorat, pryncypat

– wymienia przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego

– za pomocą mapy i drzewa genealogicznego opisuje proces rozbicia dzielnicowego w Polsce

– opisuje w porządku chronologicznym proces rozbicia dzielnicowego w Polsce

– wyjaśnia znaczenie postaci: Władysława Wygnańca, Bolesława Kędzierzawego, Mieszka Starego, Kazimierza Sprawiedliwego

– wyjaśnia w szerokim aspekcie proces rozbicia dzielnicowego w Polsce

Rozdział VI. Pełnia i schyłek średniowiecza

1. Między cesarstwem a papiestwem

 • Wielka schizma wschodnia i jej skutki
 • Kryzys papiestwa w X w. i ruchy odnowy Kościoła
 • Spór papiestwa z cesarstwem przyczyny, przebieg i skutki
 • Papiestwo u zenitu potęgi politycznej
 • Stronnictwa propapieskie i procesarskie w średniowiecznej Europie

– prawidłowo stosuje pojęcia: władza uniwersalna, prawosławie, katolicyzm

– wymienia cele polityki Grzegorza VII

– wyjaśnia pojęcia: wielka schizma wschodnia, spór o inwestyturę, ekskomunika, celibat

– lokalizuje w czasie wielką schizmę wschodnią i spór o inwestyturę

– wskazuje na mapie obszary zdominowane przez prawosławie i obszary dominacji katolicyzmu

– wymienia różnicę między katolicyzmem a prawosławiem

– wyjaśnia pojęcia: symonia, nepotyzm, konklawe, reforma gregoriańska, obóz gregoriański

– wyjaśnia przyczyny i skutki sporu o inwestyturę

– wyjaśnia znaczenie postaci Grzegorza VII i Henryka IV

– wyjaśnia znaczenie reformy kluniackiej

– w porządku chronologicznym opisuje proces sporu o inwestyturę

– wyjaśnia znaczenie postaci Innocentego III

– w szerokim aspekcie ukazuje skutki wielkiej schizmy wschodniej

– w szerokim aspekcie wyjaśnia proces sporu o inwestyturę

2. Wyprawy krzyżowe

 • Przyczyny ekonomiczne, polityczne, społeczne i religijne wypraw krzyżowych
 • Przebieg walk i najwybitniejsi wodzowie
 • Zakony rycerskie – okoliczności powstania i charakterystyka trzech najważniejszych zakonów
 • Skutki negatywne i pozytywne wypraw krzyżowych
 • Przebieg rekonkwisty w Hiszpanii

– lokalizuje na mapie Królestwo Jerozolimskie

– lokalizuje w czasie okres krucjat

– prawidłowo stosuje pojęcie krucjata

– wymienia przyczyny i skutki krucjat

– wymienia zakony rycerskie powstałe w czasie krucjat

– prawidłowo stosuje pojęcie rekonkwista

– za pomocą mapy opisuje przebieg krucjat

– wyjaśnia przyczyny początkowych sukcesów krzyżowców

– opisuje losy zakonów rycerskich

– wyjaśnia pojęcia: wyprawa ludowa, handel lewantyński

– wyjaśnia znaczenie postaci Urbana II

– w porządku chronologicznym opisuje przebieg krucjat

– wyjaśnia znaczenie postaci: Fryderyk Barbarossa, Saladyn

– w szerokim aspekcie ukazuje rolę krucjat dla dziejów politycznych, gospodarczo-społecznych i kulturowych Europy

3. Najazdy mongolskie

 • Przebieg podbojów Czyngis-chana i przyczyny jego sukcesów
 • Organizacja imperium mongolskiego
 • Przebieg i znaczenie inwazji mongolskiej na Europę

– lokalizuje na mapie imperium mongolskie

– prawidłowo stosuje pojęcie Mongołowie

– rozpoznaje i opisuje wojownika mongolskiego

– wymienia przyczyny i skutki podbojów mongolskich

– wymienia skutki ataku Mongołów na ziemie polskie

– lokalizuje w czasie i przestrzeni bitwę pod Legnicą

– wyjaśnia znaczenie postaci Czyngis-chana

– wyjaśnia przyczyny sukcesów armii mongolskiej

– za pomocą mapy opisuje proces ekspansji mongolskiej

– w porządku chronologicznym opisuje proces ekspansji mongolskiej

– wyjaśnia znaczenie postaci Marca Polo

– w szerokim aspekcie wyjaśnia okoliczności powstania i rolę imperium mongolskiego dla dziejów Polski i świata

4. Miasto i wieś w średniowieczu

 • Ożywienie gospodarcze w XIXIII w.
 • Rozwój miast w średniowieczu
 • Rola i charakterystyka rzemiosła i handlu w średniowiecznej Europie
 • Struktura społeczna średniowiecznego miasta
 • Znaczenie i sytuacja chłopstwa w średniowieczu
 • Nowe formy uprawy roli w średniowieczu

– rozpoznaje cechy miasta średniowiecznego

– prawidłowo stosuje pojęcia: dwupolówka, trójpolówka, ratusz, cech

– wymienia przyczyny ożywienia gospodarczego w XI–XIII w.

– wymienia zmiany wprowadzone w rolnictwie w okresie pełnego średniowiecza

– wyjaśnia rolę cechów i gildii

– wymienia najważniejsze miasta średniowiecznej Europy

– prawidłowo stosuje pojęcia: patrycjat, pospólstwo, cech

– wyjaśnia okoliczności powstania gospodarki towarowo-pieniężnej

– wyjaśnia znaczenie Hanzy, Wenecji, Genui i jarmarków szampańskich

– za pomocą schematów opisuje warunki codziennego życia mieszkańców średniowiecznych miast i wsi

– wyjaśnia okoliczności powstania i cechy średniowiecznego mieszczaństwa

– opisuje cechy ustrojów miast w średniowieczu

– w szerokim zakresie politycznym, gospodarczo-społecznym oraz kulturowym ukazuje przemiany w średniowiecznej Europie XI–XIII w.

– w szerokim aspekcie wyjaśnia znaczenie powstania samorządów miejskich dla dziejów Europy

5. Kościół w średniowieczu

 • Powstanie nowych zakonów (cystersi, franciszkanie i dominikanie)
 • Znaczenie religii w życiu mieszkańców średniowiecznej Europy
 • Narodziny herezji średniowiecznych
 • Niewola awiniońska, upadek papiestwa, schizma zachodnia

– prawidłowo stosuje pojęcia: zakon, klasztor, herezja

– wymienia cechy nowych zakonów (cystersów, dominikanów, franciszkanów)

– wyjaśnia znaczenie religii w życiu średniowiecznych społeczeństw

– wyjaśnia pojęcie Biblia pauperum

– wyjaśnia znaczenie powstania zakonów żebraczych

– wyjaśnia założenia ideowe albigensów

– wyjaśnia znaczenie postaci św. Franciszka, św. Dominika

– opisuje w porządku chronologicznym przemiany wprowadzane w Kościele katolickim w XI–XIII w.

– wyjaśnia znaczenie postaci św. Tomasza z Akwinu

– wyjaśnia okoliczności niewoli awiniońskiej i wielkiej schizmy zachodniej

– wyjaśnia znaczenie soboru w Konstancji

– w szerokim aspekcie politycznym, gospodarczo-społecznym, kulturowym wyjaśnia rolę Kościoła dla dziejów Europy

6. Europa późnego średniowiecza

 • Wojna stuletnia i jej skutki
 • Kryzys papiestwa i cesarstwa
 • Dżuma i jej następstwa
 • Przemiany społeczne i gospodarcze
 • Powstanie imperium osmańskiego
 • Upadek cesarstwa bizantyjskiego i jego następstwa

– prawidłowo lokuje w czasie wojnę stuletnią

– prawidłowo lokuje w czasie i przestrzeni upadek Konstantynopola

– prawidłowo stosuje pojęcie czarna śmierć

– wymienia przyczyny i skutki upadku cesarstwa bizantyjskiego

– wymienia główne założenia ideologii husyckiej

– wyjaśnia przyczyny i skutki wojny stuletniej

– wyjaśnia rolę czarnej śmierci dla dziejów Europy

– za pomocą mapy opisuje przebieg wojny stuletniej i ekspansję Osmanów

– wyjaśnia rolę Joanny d’Arc, Jana Husa

– opisuje przebieg i skutki wojen husyckich

– wyjaśnia przyczyny i skutki ekspansji osmańskiej

– w szerokim aspekcie wyjaśnia przebieg i znaczenie wojny stuletniej dla dziejów Europy

– w szerokim zakresie politycznym, gospodarczo-społecznym i kulturowym wyjaśnia przebieg i znaczenie wojen husyckich

– w szerokim aspekcie wyjaśnia znaczenie powstania imperium osmańskiego

7. Kultura średniowiecznej Europy

 • Kultura stanowa w średniowieczu jako wynik funkcjonowania społeczeństwa stanowego
 • Architektura romańska i gotycka
 • Literatura i teatr w średniowieczu
 • Malarstwo, rzeźba i inne sztuki plastyczne w średniowieczu

– rozróżnia budowle wzniesione w stylu romańskim i gotyckim

– rozpoznaje najważniejsze zabytki kultury średniowiecznej

– za pomocą schematów opisuje style romański i gotycki

– wyjaśnia znaczenie pojęcia kultura uniwersalna

– wymienia najważniejsze cechy kultury średniowiecznej

– wyjaśnia rolę chrześcijaństwa dla dziejów kultury średniowiecznej

– opisuje cechy malarstwa i rzeźby średniowiecznej

– prawidłowo stosuje pojęcia architektoniczne, typowe dla budowli średniowiecznych (np. portal, nawa, rozeta)

– wymienia najważniejsze uniwersytety średniowieczne

– opisuje system edukacyjny w średniowieczu

– wymienia i opisuje najważniejsze dzieła sztuki epoki średniowiecza

– wyjaśnia rolę uniwersytetów dla dziejów średniowiecznej Europy

– wyjaśnia rolę miast dla rozwoju kultury średniowiecznej

– w szerokim aspekcie ukazuje rolę kultury średniowiecznej dla dziejów Europy

– wskazuje współczesne dziedzictwo kultury średniowiecza

Rozdział VII. Polska w późnym średniowieczu

1. Polska dzielnicowa

 • Zmiany społeczne, ekonomiczne i polityczne w okresie rozbicia dzielnicowego
 • Próby zjednoczenia ziem polskich w XII i XIII w.
 • Najazdy mongolskie
 • Sprowadzenie Krzyżaków do Polski

– prawidłowo lokuje w czasie okres rozbicia dzielnicowego

– rozpoznaje i opisuje plan wsi i miasta lokowanego na prawie niemieckim

– prawidłowo stosuje pojęcia: Marchia Brandenburska, Krzyżacy, Tatarzy

– wymienia i wskazuje na mapie zewnętrzne zagrożenia dla ziem polskich

– lokalizuje w czasie i przestrzeni sprowadzenie Krzyżaków do Polski

– lokalizuje w czasie i przestrzeni bitwę pod Legnicą

– wymienia skutki najazdu Mongołów na Polskę

– wymienia skutki sprowadzenia Krzyżaków do Polski

– wymienia cechy lokowanych na prawie niemieckim wsi i miast

– wyjaśnia znaczenie postaci Konrada Mazowieckiego

– opisuje proces lokowania wsi i miast

– prawidłowo stosuje pojęcia: immunitet, zasadźca, sołtys, wójt, łan, ratusz, wolnizna

– wyjaśnia znaczenie zjazdu w Gąsawie dla dziejów Polski

– wyjaśnia znaczenie postaci: Leszek Biały, Henryk Brodaty, Henryk Pobożny

– wyjaśnia przyczyny ożywienia gospodarczego na ziemiach polskich w XIII w.

– w szerokim aspekcie politycznym, gospodarczo-społeczny i kulturowym wyjaśnia i ocenia skutki rozbicia dzielnicowego dla dziejów Polski

2. Odbudowa Królestwa Polskiego

 • Próby zjednoczenia Polski na przełomie XIII i XIV w.
 • Przebieg walki o zjednoczenie Polski stoczonej przez Władysława Łokietka
 • Konflikty z Krzyżakami, Brandenburgią i Luksemburgami
 • Znaczenie koronacji Władysława Łokietka

– prawidłowo lokuje w czasie koronację Łokietka

– wskazuje na mapie proces zmiany granic państwa Władysława Łokietka

– wymienia główne osiągnięcia Władysława Łokietka

– wymienia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny zjednoczenia ziem polskich

– wyjaśnia rolę postaci Władysława Łokietka

– wymienia przyczyny i skutki wojny Władysława Łokietka z Krzyżakami

– lokuje w czasie i przestrzeni bitwę pod Płowcami

– za pomocą mapy i drzewa genealogicznego opisuje proces walki o zjednoczenie Polski

– wyjaśnia rolę Przemysła II i Wacława II

– lokuje w czasie panowanie Przemysława II i Wacława II

– w porządku chronologicznym opisuje proces zjednoczenia ziem polskich

– wyjaśnia rolę Kościoła dla procesów zjednoczeniowych

– ocenia rolę panowania Przemyślidów w Polsce

– wyjaśnia międzynarodowy kontekst dziejów Polski

– w szerokim aspekcie wyjaśnia przyczyny zjednoczenia ziem polskich

– w szerokim aspekcie wyjaśnia i ocenia panowanie Władysława Łokietka

– zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy

3. Polska za Kazimierza Wielkiego

 • Reformy prawne i administracyjne Kazimierza Wielkiego
 • Osiągnięcia gospodarcze i budowa pozycji politycznej Polski
 • Rozwój cywilizacyjny ziem polskich
 • Nabytki terytorialne Polski za Kazimierza Wielkiego
 • Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

– prawidłowo lokuje w czasie panowanie Kazimierza Wielkiego

– rozpoznaje mapę Polski z czasów Kazimierza Wielkiego

– wymienia najważniejsze osiągnięcia Kazimierza Wielkiego

– wymienia i wskazuje na mapie sąsiadów Polski w czasach panowania Kazimierza Wielkiego

– wymienia najważniejsze reformy wewnętrzne Kazimierza Wielkiego

– lokalizuje w czasie powstanie Akademii Krakowskiej

– za pomocą mapy opisuje politykę zagraniczną i wewnętrzną Kazimierza Wielkiego

– wyjaśnia przyczyny rozwoju gospodarczego Polski w czasach Kazimierza Wielkiego

– w porządku chronologicznym opisuje politykę zagraniczną Kazimierza Wielkiego

– wyjaśnia zmiany ustrojowe w państwie Kazimierza Wielkiego

– wyjaśnia   międzynarodowy kontekst dziejów Polski

– w szerokim aspekcie wyjaśnia i ocenia panowanie Kazimierza Wielkiego

– zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy

4. Andegawenowie i Jagiellonowie

 • Unia polsko-węgierska i rządy Andegawenów
 • Początki unii polsko-litewskiej
 • Polityka Władysława Jagiełły
 • Wzrost znaczenia szlachty na przełomie XIV i XV w.

– prawidłowo lokuje w czasie unię w Krewie

– rozpoznaje mapę monarchii Jagiellonów

– prawidłowo stosuje pojęcie unia personalna

– wymienia założenia przywileju koszyckiego

– wymienia założenia unii w Krewie

– wymienia przyczyny i skutki przywileju w Koszycach

– lokalizuje w czasie przywilej w Koszycach, unię w Krewie

– wymienia przyczyny i skutki unii krewskiej

– prawidłowo stosuje pojęcie przywilej generalny

– wyjaśnia przyczyny przejęcia władzy w Polsce przez Andegawenów

– wyjaśnia polityczne i gospodarczo-społeczne skutki przywileju koszyckiego

– wyjaśnia rolę postaci Ludwika Andegaweńskiego, Jadwigi, Jagiełły, Witolda

– lokuje w czasie unię w Horodle

– wymienia przyczyny i skutki unii horodelskiej

– opisuje w porządku chronologicznym dzieje unii polsko-litewskiej

– porównuje założenia unii krewskiej i horodelskiej

– ocenia znaczenie unii krewskiej dla dziejów Polski

– wyjaśnia problem następstwa tronu po Jagielle

– wyjaśnia międzynarodowy kontekst dziejów Polski

– wyjaśnia pojęcie przywilej jedleński

– w szerokim zakresie wyjaśnia skutki przywileju w Koszycach dla procesu kształtowania się demokracji szlacheckiej

– zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy

5. Wielka wojna z zakonem krzyżackim

 • Przyczyny konfliktu polsko-krzyżackiego
 • Przebieg bitwy grunwaldzkiej i jej znaczenie
 • Bitwa pod Grunwaldem w kulturze polskiej i późniejszej świadomości narodowej
 • Konflikt polsko-krzyżacki na soborze w Konstancji

– prawidłowo lokuje w czasie i przestrzeni bitwę grunwaldzką

– wymienia skutki bitwy grunwaldzkiej

– wskazuje na mapie Żmudź – wymienia przyczyny wojny z zakonem

– lokuje w czasie i wymienia skutki I pokoju toruńskiego

– za pomocą schematu opisuje przebieg bitwy grunwaldzkiej

– za pomocą mapy opisuje przebieg wielkiej wojny z Zakonem

– wyjaśnia rolę postaci Władysława Jagiełły, Ulricha von Jungingena

– opisuje w porządku chronologicznym przebieg konfliktów z Krzyżakami za panowania Władysława Jagiełły

– wyjaśnia międzynarodowy kontekst dziejów Polski

– wyjaśnia znaczenie postaci Pawła Włodkowica

– w szerokim aspekcie ukazuje dalekosiężne skutki zwycięstwa grunwaldzkiego dla dziejów Polski

– zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy

6. Kazimierz Jagiellończyk i wojna trzynastoletnia

 • Wyprawa i śmierć Władysława Warneńczyka
 • Przyczyny wojny trzynastoletniej
 • Przebieg walk podczas wojny trzynastoletniej
 • Zmiany w sztuce wojennej w XV w.
 • Skutki wojny trzynastoletniej
 • Polityka dynastyczna Jagiellonów w XV w.

– prawidłowo lokuje w czasie wojnę trzynastoletnią

– wskazuje zmiany terytorialne będące skutkiem wojny 13-letniej

– lokuje w czasie i przestrzeni bitwę pod Warną

– wymienia przyczyny wojny 13-letniej

– wymienia skutki II pokoju toruńskiego

– lokuje w czasie i wymienia postanowienia przywileju cerekwicko-nieszawskiego

– wyjaśnia przyczyny i skutki bitwy pod Warną

– wyjaśnia pojęcia: Związek Pruski, akt inkorporacji

– za pomocą mapy opisuje przebieg wojny 13-letniej

– wyjaśnia znaczenie postaci Kazimierza Jagiellończyka

– prawidłowo stosuje pojęcie polityka dynastyczna

– wyjaśnia międzynarodowy kontekst dziejów Polski

– wyjaśnia przyczyny sukcesu Polski w wojnie 13-letniej

– za pomocą mapy i drzewa genealogicznego przedstawia politykę dynastyczną Kazimierza Jagiellończyka

– w szerokim aspekcie międzynarodowym wyjaśnia i ocenia wyprawę warneńską

– w szerokim politycznym, gospodarczo-społecznym i kulturowym aspekcie wyjaśnia skutki wojny 13-letniej dla dziejów Polski

– w szerokim zakresie wyjaśnia skutki przywileju cerekwicko-nieszawskiego   dla procesu kształtowania się demokracji szlacheckiej

7. Kultura Polski średniowiecznej

 • Architektura średniowieczna w Polsce
 • Najważniejsze zabytki sztuki średniowiecznej na ziemiach polskich
 • Początki polskiego dziejopisarstwa
 • Edukacja i nauka na ziemiach polskich w średniowieczu

– rozpoznaje style architektoniczne średniowiecza

– rozpoznaje najważniejsze zabytki kultury średniowiecznej w Polsce

– za pomocą schematów opisuje style romański i gotycki

– wymienia najważniejsze cechy kultury średniowiecznej w Polsce

– wyjaśnia rolę chrześcijaństwa dla dziejów kultury średniowiecznej w Polsce

– opisuje cechy malarstwa i rzeźby średniowiecznej w Polsce

– opisuje system szkolnictwa w Polsce

– wyjaśnia znaczenie postaci Wita Stwosza, Galla Anonima, Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Jana Długosza

– wymienia i opisuje najważniejsze dzieła sztuki epoki średniowiecza w Polsce

– opisuje dzieje Akademii Krakowskiej i wyjaśnia jej znaczenie

– w szerokim aspekcie ukazuje rolę kultury średniowiecznej dla dziejów Polski

– wskazuje współczesne dziedzictwo kultury średniowiecza w Polsce