Biologia - wymagania edukacyjne - GIMNAZJUM 2

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na „Programie nauczania biologii Puls życia”

Dział

Lp.

Temat

Poziom wymagań

konieczny

podstawowy

rozszerzający

dopełniający

I. Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu

 

Organizm człowieka jako funkcjonalna całość

Uczeń:

wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową
i funkcjonowaniem człowieka

wskazuje komórkę jako element budulcowy ciała człowieka

wylicza układy narządów człowieka

Uczeń:

klasyfikuje człowieka do królestwa zwierząt

opisuje podstawowe funkcje poszczególnych układów

Uczeń:

opisuje cechy różniące człowieka od innych zwierząt

wyjaśnia, na czym polega homeostaza

Uczeń:

opisuje hierarchiczną budowę organizmu człowieka

wykazuje, na podstawie dotychczasowych wiadomości, współzależność poszczególnych układów

w organizmie człowieka

 

Budowa i funkcje skóry

wymienia podstawowe funkcje skóry

wymienia wytwory naskórka

podaje funkcje skóry
i warstwy podskórnej

wylicza warstwy skóry

wykazuje na konkretnych przykładach zależność funkcji skóry od jej budowy

opisuje funkcje poszczególnych wytworów naskórka

planuje doświadczenie wykazujące, że skóra jest narządem zmysłu

 

Higiena i choroby skóry

wymienia choroby skóry

podaje przykłady dolegliwości skóry

omawia zasady pielęgnacji skóry młodzieńczej

wyjaśnia konieczność dbania o skórę

klasyfikuje rodzaje oparzeń
i odmrożeń

omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń

omawia objawy dolegliwości skóry

wyjaśnia, czym są alergie skórne

proponuje środki do pielęgnacji skóry młodzieńczej

ocenia wpływ promieni słonecznych na skórę

demonstruje zasady udzielania pierwszej pomocy
w przypadku oparzeń

II. Aparat ruchu

 

Budowa szkieletu

wskazuje elementy biernego
i czynnego aparatu ruchu

podaje nazwy wskazanych elementów budowy szkieletu

wskazuje na schemacie, rysunku, modelu szkielet osiowy, obręczy i kończyn

rozpoznaje różne kształty kości

wyjaśnia sposób działania biernego i czynnego aparatu ruchu

wskazuje różnice w budowie kości długiej i płaskiej

porównuje kości o różnych kształtach

 

Budowa i rola szkieletu osiowego

wylicza elementy szkieletu osiowego

wymienia elementy budujące klatkę piersiową

podaje nazwy odcinków kręgosłupa

wskazuje na modelu lub ilustracji mózgo-
i trzewioczaszkę

wymienia narządy chronione przez klatkę piersiową

wskazuje na schemacie, rysunku, modelu elementy szkieletu osiowego

wymienia kości budujące szkielet osiowy

charakteryzuje funkcje szkieletu osiowego

wyjaśnia związek budowy czaszki z pełnionymi przez nią funkcjami

omawia rolę chrząstek
w budowie klatki piersiowej

wykazuje związek budowy odcinków kręgosłupa
z pełnioną przez nie funkcją

 

Szkielet kończyn

oraz ich obręczy

wymienia elementy budowy obręczy barkowej
i miednicznej

wskazuje na modelu lub schemacie kości kończyn górnej i dolnej

wymienia rodzaje połączeń kości

opisuje budowę stawu

rozpoznaje rodzaje stawów

odróżnia staw zawiasowy od kulistego

wymienia kości tworzące obręcze barkową i miedniczną

porównuje budowę kończyny górnej i dolnej

charakteryzuje połączenia kości

wykazuje związek budowy
z funkcją kończyny dolnej

wykazuje związek budowy obręczy miednicznej
z pełnioną przez nią funkcją

wyjaśnia związek budowy stawu z zakresem ruchu kończyny

 

Kości – elementy składowe szkieletu

opisuje budowę fizyczną kości

wskazuje miejsce występowania szpiku kostnego

omawia doświadczenie wykazujące

skład chemiczny kości

charakteryzuje zmiany zachodzące w układzie kostnym wraz z wiekiem

omawia znaczenie składników chemicznych w budowie kości

opisuje rolę szpiku kostnego

planuje doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości

 

Budowa i znaczenie mięśni

wskazuje na ilustracji najważniejsze mięśnie szkieletowe przy pomocy nauczyciela

wymienia rodzaje tkanki mięśniowej

wskazuje położenie tkanki mięśniowej gładkiej
i poprzecznie prążkowanej szkieletowej

podaje warunki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mięśni

określa funkcje wskazanych mięśni szkieletowych

opisuje budowę tkanki mięśniowej

wykonuje rysunek tkanki mięśniowej spod mikroskopu

wyjaśnia na czym polega antagonistyczne działanie mięśni

przedstawia negatywny wpływ środków dopingujących na zdrowie człowieka

rozpoznaje mięśnie szkieletowe wskazane na ilustracji

opisuje czynności mięśni wskazanych na schemacie

rozpoznaje pod mikroskopem różne rodzaje tkanki mięśniowej

wyjaśnia warunki prawidłowej pracy mięśni

analizuje przyczyny urazów ścięgien

wykazuje związek budowy
z funkcją tkanki mięśniowej

uzasadnia konieczność regularnych ćwiczeń gimnastycznych

 

Choroby aparatu ruchu

wymienia naturalne krzywizny kręgosłupa

opisuje przyczyny powstawania wad postawy

przewiduje skutki przyjmowania nieprawidłowej postawy ciała

wymienia choroby aparatu ruchu

rozpoznaje na ilustracji wady postawy

wskazuje ślad stopy
z płaskostopiem

opisuje urazy kończyn

omawia zasady udzielania pierwszej pomocy
w przypadku urazów kończyn

rozpoznaje naturalne krzywizny kręgosłupa

wyjaśnia przyczyny wad postawy

omawia sposoby zapobiegania deformacjom szkieletu

określa czynniki wpływające na prawidłowy rozwój muskulatury ciała

omawia przyczyny chorób aparatu ruchu

omawia przyczyny zmian zachodzących w układzie kostnym na skutek osteoporozy

wyszukuje informacje dotyczące zapobiegania płaskostopiu

wyjaśnia konieczność rehabilitacji po urazach

planuje i demonstruje udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazów kończyn

III. Układ pokarmowy

 

Pokarm – budulec i źródło energii

wymienia podstawowe składniki pokarmowe

wymienia produkty spożywcze zawierające białko

podaje źródła węglowodanów

wylicza pokarmy zawierające tłuszcze

klasyfikuje składniki odżywcze na budulcowe
i energetyczne

określa aminokwasy jako cząsteczki budulcowe białek

omawia rolę składników pokarmowych w organizmie

określa znaczenie błonnika
w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego

uzasadnia konieczność systematycznego spożywania owoców i warzyw

porównuje pokarmy pełnowartościowe i niepełnowartościowe

charakteryzuje rolę tłuszczów w organizmie

wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów

wyjaśnia związek między spożywaniem produktów białkowych a wzrostem ciała

porównuje wartość energetyczną węglowodanów i tłuszczów

wyjaśnia skutki nadmiernego spożywania tłuszczów

wykazuje kluczową rolę węgla dla istnienia życia

identyfikuje podstawowe składniki pokarmowe z podstawowymi grupami związków chemicznych występujących w organizmach

 

Witaminy, sole mineralne, woda

omawia rolę trzech witamin rozpuszczalnych w wodzie
i dwóch rozpuszczalnych
w tłuszczach

podaje rolę dwóch makroelementów

wymienia po trzy makroelementy

i mikroelementy

rozróżnia witaminy rozpuszczalne w wodzie
i w tłuszczach

rola wody w organizmie

charakteryzuje rodzaje witamin

przedstawia rolę i skutki niedoboru witamin A, C, B6, B12, kwasu foliowego, D

przedstawia rolę i skutki niedoboru składników mineralnych (Mg, Fe, Ca)

omawia znaczenie makroelementów
i mikroelementów
w organizmie człowieka

analizuje skutki niedoboru witamin, makroelementów
i mikroelementów

omawia rolę aminokwasów egzogennych w organizmie

 

Budowa i rola układu

pokarmowego

wyjaśnia, na czym polega trawienie

wymienia rodzaje zębów
u człowieka

podaje funkcje wątroby
i trzustki

podaje nazwy procesów zachodzących
w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego

opisuje rolę poszczególnych rodzajów zębów

wskazuje odcinki przewodu pokarmowego na planszy lub modelu

rozpoznaje wątrobę i trzustkę na schemacie

lokalizuje wątrobę i trzustkę na własnym ciele

charakteryzuje zęby człowieka

omawia funkcje poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego

lokalizuje odcinki przewodu pokarmowego, wskazując odpowiednie miejsca na powierzchni ciała

omawia znaczenie procesu trawienia

omawia rolę poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego

opisuje procesy trawienia we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego

 

Higiena i choroby układu pokarmowego

wymienia czynniki, od których zależy rodzaj diety

określa zasady zdrowego żywienia

wymienia choroby układu pokarmowego

wskazuje grupy pokarmów na piramidzie żywieniowej

przewiduje skutki złego odżywiania się

wyjaśnia, dlaczego należy stosować dietę zróżnicowaną
i dostosowaną do potrzeb organizmu (wiek, stan zdrowia, tryb życia, aktywność fizyczna, pora roku itp.)

określa przyczyny chorób układu pokarmowego

omawia zasady udzielania pierwszej pomocy
w przypadku zakrztuszenia

objaśnia pojęcie „wartość energetyczna pokarmu”

wykazuje zależność między dietą a czynnikami, które ją warunkują

charakteryzuje choroby układu pokarmowego

wykazuje zależność między higieną odżywiania się
a profilaktyką chorób układu pokarmowego

przygotowuje wystąpienie na temat chorób związanych
z zaburzeniami w łaknieniu
i przemianie materii

demonstruje i komentuje udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia

IV. Układ krążenia

 

Budowa i funkcje krwi

podaje nazwy elementów morfotycznych krwi

wymienia grupy krwi

wylicza składniki biorące udział w krzepnięciu krwi

omawia funkcje krwi

wskazuje uniwersalnego dawcę i biorcę

przedstawia społeczne znaczenie

krwiodawstwa

omawia znaczenie krwi

charakteryzuje elementy morfotyczne krwi

omawia rolę hemoglobiny

omawia zasady transfuzji krwi

wyjaśnia mechanizm krzepnięcia krwi

rozpoznaje elementy morfotyczne krwi na podstawie obserwacji mikroskopowej

 

Krwiobiegi

wymienia narządy, w których przemieszcza się krew

omawia na ilustracji mały
i duży obieg krwi

omawia funkcje wybranego naczynia krwionośnego

porównuje budowę i funkcje żył, tętnic i naczyń włosowatych

opisuje funkcje zastawek żylnych

porównuje krwiobieg mały
i duży

charakteryzuje cel krwi płynącej w małym i dużym krwiobiegu

rozpoznaje poszczególne naczynia krwionośne na ilustracji

wykazuje związek budowy naczyń krwionośnych
z pełnionymi przez nie funkcjami

 

Budowa

i działanie serca

wskazuje na sobie położenie serca

wymienia elementy budowy serca

rozpoznaje elementy budowy serca i naczynia krwionośnego na schemacie (ilustracji z podręcznika)

wyjaśnia, czym jest puls

opisuje mechanizm pracy serca

omawia fazy pracy serca

mierzy koledze puls

podaje prawidłowe ciśnienie krwi u zdrowego człowieka

wykazuje rolę zastawek w funkcjonowaniu serca

porównuje wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego

 

Choroby i higiena układu krwionośnego

wymienia choroby układu krwionośnego

omawia pierwszą pomoc
w wypadku krwawień
i krwotoków

odczytuje wyniki badania laboratoryjnego

wymienia czynniki wpływające korzystnie na funkcjonowanie układu krwionośnego

przedstawia znaczenie aktywności fizycznej
i prawidłowej diety dla właściwego funkcjonowania układu krążenia

analizuje przyczyny chorób układu krwionośnego

charakteryzuje objawy krwotoku żylnego i tętniczego

przygotowuje portfolio na temat chorób układu krwionośnego

demonstruje pierwszą pomoc w przypadku krwotoków

przygotowuje wywiad
z pracownikiem służby zdrowia na temat chorób układu krwionośnego

 

Układ limfatyczny

wymienia cechy układu limfatycznego

wymienia narządy układu limfatycznego

opisuje budowę układu limfatycznego

omawia rolę węzłów chłonnych

opisuje rolę układu limfatycznego

omawia rolę śledziony, grasicy i migdałków

porównuje układ limfatyczny i krwionośny

 

Odporność organizmu

wymienia elementy układu odpornościowego

definiuje szczepionkę
i surowicę jako czynniki odpowiadające za odporność nabytą

wyróżnia odporność swoistą
i nieswoistą, czynną i bierną, naturalną i sztuczną

wyjaśnia, że AIDS jest chorobą wywołaną przez HIV

wyjaśnia, na czym polega transplantacja narządów

podaje przykłady narządów, które można przeszczepiać

omawia rolę elementów układu odpornościowego

charakteryzuje rodzaje odporności

wyjaśnia sposób działania HIV

wyjaśnia mechanizm działania odporności swoistej

opisuje rodzaje leukocytów

odróżnia działanie szczepionki od surowicy

przedstawia znaczenie przeszczepów oraz zgody na transplantację narządów po śmierci

V. Układ oddechowy

 

Budowa i rola układu

oddechowego

wymienia odcinki układu oddechowego

definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej

omawia funkcje elementów układu oddechowego

opisuje rolę nagłośni

wyróżnia drogi oddechowe
i narządy wymiany gazowej

wykazuje związek budowy elementów układu oddechowego z pełnionymi funkcjami

odróżnia głośnię i nagłośnię

demonstruje mechanizm modulacji głosu

 

Mechanizm wymiany

gazowej

wymienia narządy biorące udział w procesie wentylacji

demonstruje na sobie mechanizm wdechu
i wydechu

wskazuje różnice w ruchach klatki piersiowej i przepony podczas wdechu i wydechu

przedstawia rolę krwi
w transporcie gazów oddechowych

oblicza ilość wdechów
i wydechów przed i po wysiłku

wyróżnia mechanizm wentylacji i oddychania komórkowego

wyjaśnia zależność między ilością oddechów a wysiłkiem

opisuje dyfuzję O2 i CO2 zachodzącą w pęcherzykach płucnych

interpretuje wyniki doświadczenia na wykrywanie CO2 w powietrzu wydychanym

analizuje proces wymiany gazowej w płucach i tkankach

 

Oddychanie

wewnątrzkomórkowe

definiuje mitochondrium jako miejsce oddychania wewnątrzkomórkowego

wskazuje ATP jako nośnik energii

zapisuje słownie równanie reakcji chemicznej ilustrujące utlenianie glukozy

omawia zawartość gazów
w powietrzu wdychanym
i wydychanym

określa znaczenie oddychania wewnątrzkomórkowego

zapisuje utlenianie glukozy równaniem reakcji chemicznej

omawia rolę ATP w procesie utleniania biologicznego

opisuje zależność między ilością mitochondriów a zapotrzebowaniem narządów na energię

przedstawia graficznie zawartość gazów w powietrzu wdychanym i wydychanym

 

Higiena i choroby

układu oddechowego

definiuje kichanie i kaszel jako reakcje obronne organizmu

wymienia kilka chorób układu oddechowego

wskazuje źródła infekcji górnych i dolnych dróg układu oddechowego

określa sposoby zapobiegania chorobom układu oddechowego

opisuje przyczyny astmy

omawia zasady postępowania w przypadku utraty oddechu

podaje objawy wybranych chorób układu oddechowego

wyjaśnia związek między wdychaniem powietrza przez nos a profilaktyką chorób układu oddechowego

wykazuje zależność między skażeniem środowiska
a zachorowalnością na astmę

demonstruje zasady udzielania pierwszej pomocy
w przypadku zatrzymania oddechu

VI. Układ wydalniczy

 

Budowa i działanie

układu wydalniczego

wymienia przykłady substancji, które są wydalane przez organizm człowieka

wskazuje miejsce powstawania moczu pierwotnego na modelu lub ilustracji

wyjaśnia pojęcia „wydalanie” i „defekacja”

wymienia drogi wydalania zbędnych produktów przemiany materii

porównuje wydalanie
i defekację

omawia na podstawie ilustracji proces powstawania moczu

rozpoznaje na modelu lub materiale świeżym warstwy budujące nerkę

omawia rolę układu wydalniczego w utrzymaniu homeostazy organizmu

 

Higiena układu wydalniczego

wymienia choroby układu wydalniczego

określa dzienne zapotrzebowanie organizmu człowieka na wodę

uzasadnia konieczność regularnego opróżniania pęcherza moczowego

omawia na ilustracji przebieg dializy

omawia przyczyny chorób układu wydalniczego

uzasadnia konieczność picia dużych ilości wody podczas leczenia schorzeń nerek

ocenia rolę dializy
w ratowaniu życia

VII. Regulacja nerwowo-hormonalna

 

Układ hormonalny

wymienia gruczoły dokrewne i wydzielane przez nie hormony

wskazuje na ilustracji położenie najważniejszych gruczołów dokrewnych

klasyfikuje gruczoły na wydzielania zewnętrznego
i wewnętrznego

wyjaśnia pojęcie „gruczoł dokrewny”

wyjaśnia, czym są hormony

określa cechy hormonów

przyporządkowuje nazwy gruczołów do wytwarzanych przez nie hormonów

przedstawia biologiczną rolę: hormonu wzrostu, tyroksyny, insuliny, adrenaliny, testosteronu, estrogenów

omawia znaczenie swoistego działania hormonów

 

Działanie układu

hormonalnego

wymienia skutki nadmiaru i niedoboru hormonu wzrostu

wyjaśnia pojęcie „równowaga hormonalna”

podaje przyczyny cukrzycy

omawia antagonistyczne działanie hormonów insuliny
i glukagonu

interpretuje skutki nadmiaru
i niedoboru hormonów

uzasadnia związek niedoboru insuliny z cukrzycą

 

Budowa i rola

układu nerwowego

wymienia funkcje układu nerwowego

wymienia elementy budowy ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego

rozpoznaje na ilustracji ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy

opisuje elementy budowy komórki nerwowej

wskazuje przebieg bodźca nerwowego na ilustracji neuronu

wyróżnia somatyczny
i autonomiczny układ nerwowy

opisuje funkcje układu nerwowego

porównuje działanie układu nerwowego i hormonalnego

wykazuje związek budowy komórki nerwowej z pełnioną funkcją

omawia działanie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

tłumaczy rolę regulacji nerwowo-hormonalnej
w utrzymaniu homeostazy

wyjaśnia sposób działania synapsy

charakteryzuje funkcje somatycznego
i autonomicznego układu nerwowego

porównuje funkcje współczulnej
i przywspółczulnej części autonomicznego układu nerwowego

 

Ośrodkowy

układ nerwowy

wskazuje na ilustracji najważniejsze elementy mózgowia

wymienia mózgowie i rdzeń kręgowy jako narządy ośrodkowego układu nerwowego

określa mózgowie jako jednostkę nadrzędną
w stosunku do pozostałych części układu nerwowego

wskazuje elementy budowy rdzenia kręgowego na ilustracji

opisuje budowę rdzenia kręgowego

objaśnia na ilustracji budowę mózgowia

uzasadnia nadrzędną funkcję mózgowia w stosunku do pozostałych części układu nerwowego

 

Obwodowy układ

nerwowy. Odruchy

wymienia rodzaje nerwów obwodowych

podaje po trzy przykłady odruchów warunkowych
i bezwarunkowych

wyróżnia włókna czuciowe
i ruchowe

opisuje na ilustracji drogę impulsu nerwowego w łuku odruchowym

odróżnia odruchy warunkowe i bezwarunkowe

wyjaśnia różnice między odruchem warunkowym
a bezwarunkowym

charakteryzuje odruchy warunkowe i bezwarunkowe

przedstawia graficznie drogę impulsu nerwowego w łuku odruchowym

dowodzi znaczenia odruchów w życiu człowieka

przedstawia rolę odruchów warunkowych w uczeniu się

 

Choroby i higiena

układu nerwowego

wymienia czynniki powodujące stres

podaje przykłady trzech chorób spowodowanych stresem

wymienia sposoby radzenia sobie ze stresem

wymienia przykłady chorób układu nerwowego

przyporządkowuje chorobom układu nerwowego charakterystyczne objawy

wyjaśnia dodatni i ujemny wpływ stresu na funkcjonowanie organizmu

opisuje przyczyny nerwic

rozpoznaje cechy depresji

analizuje przyczyny chorób układu nerwowego

analizuje związek pomiędzy prawidłowym wysypianiem się a funkcjonowaniem organizmu. W szczególności omawia wpływ snu na procesy uczenia się
i zapamiętywania oraz na odporność organizmu

VIII. Narządy zmysłów

 

Budowa i działanie

narządu wzroku

omawia znaczenie zmysłów
w życiu człowieka

rozróżnia w narządzie wzroku aparat ochronny i gałkę oczną

wymienia elementy stanowiące aparat ochronny oka

rozpoznaje na ilustracji elementy budowy oka

omawia funkcje elementów budowy oka

opisuje funkcje elementów aparatu ochronnego oka

wyjaśnia pojęcie „akomodacja”

omawia znaczenie adaptacji oka

określa funkcje aparatu ochronnego i gałki ocznej

wykazuje związek budowy elementów oka z pełnionymi przez nie funkcjami

opisuje drogę światła w oku

wskazuje lokalizację receptorów wzroku

ilustruje za pomocą prostego rysunku drogę światła w oku

omawia powstawanie obrazu na siatkówce

planuje doświadczenie wykazujące reakcje tęczówki na różne natężenie światła

 

Ucho – narząd słuchu

i równowagi

rozpoznaje na ilustracji elementy budowy ucha

wymienia funkcje poszczególnych odcinków ucha

wyróżnia ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne

wskazuje położenie narządu równowagi

charakteryzuje funkcje poszczególnych elementów ucha

omawia funkcje ucha zewnętrznego, środkowego
i wewnętrznego

wyjaśnia mechanizm odbierania i rozpoznawania dźwięków

wskazuje lokalizację receptorów słuchu
i równowagi

wyjaśnia zasadę działania narządu równowagi

 

Higiena oka i ucha

wymienia wady wzroku

omawia przyczyny powstawania wad wzroku

omawia zasady higieny oczu

wymienia choroby oczu i uszu

rozpoznaje krótkowzroczność i dalekowzroczność na ilustracji

definiuje hałas jako czynnik powodujący głuchotę

charakteryzuje wady wzroku

wyjaśnia, na czym polega daltonizm i astygmatyzm

charakteryzuje choroby oczu

omawia sposób korygowania wad wzroku

rozróżnia rodzaje soczewek korygujących wady wzroku

analizuje, w jaki sposób nadmierny hałas może spowodować uszkodzenie słuchu

 

Zmysł powonienia, smaku i dotyku

przedstawia rolę zmysłu smaku, powonienia i dotyku

wskazuje rozmieszczenie receptorów dotyku, smaku
i powonienia

wymienia podstawowe smaki

wylicza bodźce odbierane przez skórę

opisuje kubki smakowe jako właściwy narząd smaku

wskazuje miejsce położenia kubków smakowych

uzasadnia, że skóra jest narządem dotyku

analizuje znaczenie wolnych zakończeń nerwowych
w skórze

IX. Rozmnażanie i rozwój człowieka

 

Męski układ

rozrodczy

wymienia męskie narządy rozrodcze i ich funkcje

wymienia męskie cechy płciowe

wskazuje na ilustracji narządy męskiego układu rozrodczego

rysuje schematycznie i opisuje plemnika

omawia proces powstawania nasienia

określa funkcję testosteronu

charakteryzuje męskie pierwszo-, drugo-
i trzeciorzędowe cechy płciowe

uzasadnia, że główka plemnika jest właściwą gametą męską

wykazuje zależność między produkcją hormonów płciowych a zmianami zachodzącymi w ciele mężczyzny

 

Żeński układ

rozrodczy

wymienia wewnętrzne narządy rozrodcze

wskazuje na ilustracji wewnętrzne narządy żeńskiego układu rozrodczego

wylicza zewnętrzne żeńskie narządy płciowe

opisuje funkcje żeńskiego układu rozrodczego

charakteryzuje żeńskie pierwszo-, drugo-
i trzeciorzędowe cechy płciowe

opisuje funkcje wewnętrznych narządów rozrodczych

tworzy w dowolnej formie prezentację na temat dojrzewania

wykazuje związek budowy komórki jajowej z pełnioną przez nią funkcją

 

Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego

wymienia żeńskie hormony płciowe

wymienia kolejne fazy cyklu miesiączkowego

wskazuje w cyklu miesiączkowym dni płodne
i niepłodne

definiuje jajnik jako miejsce powstawania komórki jajowej

interpretuje ilustracje przebiegu

cyklu miesiączkowego

omawia zmiany hormonalne i zmiany w macicy zachodzące w trakcie cyklu miesiączkowym

analizuje rolę ciałka żółtego

 

Higiena układu rozrodczego. Planowanie rodziny

wymienia choroby układu rozrodczego

wymienia naturalne i sztuczne metody planowania rodziny

wskazuje kontakty płciowe jako potencjalne źródło zakażenia układu rozrodczego

przyporządkowuje chorobom źródła zakażenia

wyjaśnia różnicę między nosicielstwem HIV a chorobą AIDS

wymienia drogi zakażenia wirusami HIV, HBV i HCV oraz HPV oraz omawia zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez te wirusy

przedstawia podstawowe zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową

wyjaśnia konieczność regularnych wizyt
u ginekologa

przyporządkowuje chorobom ich charakterystyczne objawy

porównuje naturalne
i sztuczne metody planowania rodziny

wymienia zachowania mogące prowadzić do zakażenia HIV

ocenia naturalne i sztuczne metody antykoncepcji

przewiduje indywidualne
i społeczne skutki zakażenia wirusami HIV, HBV i HCV oraz HPV

 

Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin

wymienia nazwy błon płodowych

podaje, jak długo trwa rozwój płodowy

porządkuje etapy rozwoju zarodka od zapłodnienia do zagnieżdżenia

wyjaśnia pojęcie „zapłodnienie”

charakteryzuje funkcje błon płodowych

charakteryzuje okres rozwoju płodowego

analizuje funkcje łożyska

 

Ciąża i poród

wymienia zmiany zachodzące w organizmie kobiety podczas ciąży

omawia zasady higieny zalecane dla kobiet ciężarnych

podaje czas trwania ciąży

omawia wpływ różnych czynników na prawidłowy rozwój zarodka i płodu

wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w organizmie kobiety podczas ciąży

charakteryzuje etapy porodu

uzasadnia konieczność przestrzegania zasad higieny przez kobiety w ciąży

omawia mechanizm powstawania ciąży pojedynczej i mnogiej

 

Okresy rozwojowe człowieka

wylicza etapy życia człowieka

wymienia rodzaje dojrzałości

wymienia różnice w tempie dojrzewania dziewcząt
i chłopców

określa zmiany rozwojowe
u swoich rówieśników

opisuje objawy starzenia się organizmu

charakteryzuje wskazane okresy rozwojowe

przedstawia cechy i przebieg fizycznego, psychicznego
i społecznego dojrzewania człowieka

analizuje różnice między przekwitaniem a starością

przyporządkowuje okresom rozwojowym zmiany zachodzące w organizmie

X. Zdrowie a cywilizacja

 

Zdrowie fizyczne,

psychiczne i społeczne

omawia wpływ trybu życia na stan zdrowia

opisuje zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne

podaje przykłady wpływu środowiska na życie i zdrowie ludzi

przedstawia znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

charakteryzuje czynniki wpływające na zdrowie

przedstawia znaczenie pojęć „zdrowie” i „choroba”

rozróżnia zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne

wykazuje wpływ środowiska życia na zdrowie

 

Choroby zakaźne

i cywilizacyjne

podaje przykłady trzech chorób zakaźnych i czynniki, które je wywołują

wymienia choroby cywilizacyjne

wymienia najczęstsze przyczyny nowotworów

przedstawia podstawowe zasady profilaktyki chorób nowotworowych

klasyfikuje podaną chorobę do grupy chorób cywilizacyjnych lub zakaźnych

omawia znaczenie szczepień ochronnych

wskazuje alergie jako skutek zanieczyszczenia środowiska

wskazuje metody zapobiegania chorobom cywilizacyjnym

wymienia najważniejsze choroby człowieka wywoływane przez wirusy, bakterie, protisty i pasożyty zwierzęce oraz przedstawia zasady profilaktyki tych chorób

podaje kryterium podziału na choroby zakaźne
i cywilizacyjne

podaje przykłady szczepień obowiązkowych
i nieobowiązkowych

wyjaśnia przyczyny powstawania chorób społecznych

oblicza własne BMI

dowodzi, że stres jest przyczyną chorób cywilizacyjnych

uzasadnia, że nerwice są chorobami cywilizacyjnymi

uzasadnia konieczność okresowego wykonywania podstawowych badań kontrolnych

wyjaśnia, dlaczego nie należy bez wyraźnej potrzeby przyjmować leków ogólnodostępnych oraz dlaczego antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza

 

Uzależnienia

podaje przykłady używek

przedstawia negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji psychoaktywnych oraz nadużywania kofeiny
i niektórych leków (zwłaszcza oddziałujących na psychikę)

opisuje MONAR jako miejsce, gdzie można uzyskać pomoc w leczeniu uzależnień

opisuje wpływ palenia tytoniu na zdrowie

omawia skutki działania alkoholu na funkcjonowanie organizmu

wyjaśnia mechanizm powstawania uzależnień

wyjaśnia znaczenie profilaktyki uzależnień

wyjaśnia, jak uniknąć uzależnień

wykazuje zależność między przyjmowaniem używek
a powstawaniem nałogu

wykonuje w dowolnej formie prezentację na temat profilaktyki uzależnień