REKRUTACJA 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Propozycje oddziałów na rok szkolny 2022/2023

 • 1A TECHNICZNY; z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką,
 • 1B PRZYRODNICZY; z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką,
 • 1C PRAWNICZY; z rozszerzoną  historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim,
 • 1D HUMANISTYCZNY/dwujęzyczny; z rozszerzonym językiem polskim, historią i I DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM
  do wyboru (w oddziale tym dwujęzyczność dotyczy co najmniej dwóch przedmiotów z puli: historia, wos, podstawy przedsiębiorczości, fizyka, chemia, biologia, matematyka),
 • 1E EKONOMICZNY; z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim.

 

 

 

Uwagi:

Przy ustalaniu punktów za oceny umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej bierze się pod uwagę następujące przedmioty (poza językiem polskim i matematyką) w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać:

 • oddział A z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka, informatyka - obowiązkowy język obcy i fizyka;
 • oddział B z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia i matematyka - biologia i chemia;
 • oddział C z rozszerzonymi przedmiotami prawniczymi: historia, WOS i j. angielski - historia i język angielski;
 • oddział D z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi/dwujęzyczny - historia i język angielski;
 • oddział E z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, geografia i język angielski - geografia i język angielski;

 

Kandydaci do oddziału humanistycznego-dwujęzycznego, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz laureataci lub finaliści Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych organizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego są ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH (Podczas naboru będą rejestrowali się do części oddziału bez egzaminu oznaczonej jako 1D_1).

Pozostali kandydaci do oddziału dwujęzycznego, są zobowiązani do przystąpienia do SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH. (Podczas naboru rejestrują się do części oddziału z egzaminem oznaczonej jako 1D_2). Rekrutacja do tego oddziału trwa tylko do dnia 30 maja!

TERMIN SPRAWDZIANU:  7 czerwca 2022, godzina 9.00
PODANIE DO WIADOMOŚCI WYNIKÓW SPRAWDZIANU: 8 czerwca 2022.

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół średnich na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru i kandydat poddaje się jej warunkom i wynikom.

UWAGA!

Składanie wniosków rozpocznie się 16 maja 2022.


W postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum koniecznym jest wskazanie przez kandydata oddziału lub oddziałów, którymi w danej szkole jest zainteresowany. Poprzez wskazanie oddziału lub oddziałów kandydat, znając uprzednio wymagania naboru do szkoły, będzie miał wpływ na dostanie się do oddziału, który najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom potwierdzonym m.in. dotychczasowymi osiągnięciami edukacyjnymi.

Jednocześnie, jeżeli kandydat przystępując do postępowania rekrutacyjnego w danej szkole, zdecyduje się na wybór większej liczby oddziałów w danej szkole, we wniosku wskazuje wszystkie oddziały pozostające w jego zainteresowaniu.

Rekrutacja dla absolwentów szkoł podstawowych.

 


Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym  terminu wydania zaświadczenia o wynikach tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 29 lipca 2022r.
 • W terminie od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. DODATKOWO zakwalifikowani składają kwestionariusze, które można pobrać tutaj: kliknij.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz §11bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 Rozwiązania szczegółowe.

 

 1. Nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023 zostanie przeprowadzony tylko w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadpodstawowych.
 2. Kandydaci do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023 składają wnioski wraz załącznikami określonymi w art.149 i 150 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, w sekretariacie Liceum, w terminie od 16 maja 2022 do 20 czerwca 2022r.
 3. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Liceum jest ukończenie szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, stanowiącej podstawę programową liceum.
 4. W celu przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
 5. Kandydat do Liceum, składając dokumenty posługuje się świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub kopiami tych dokumentów, poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.
 6. W postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum, przelicza się na punkty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
   • oceny z języka polskiego i wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w zależności od wyboru klasy ze zwiększoną liczbą godzin, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
   • wyniki z egzaminu ósmoklasisty.
 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Liceum w kolejności zgodnej z sumą punktów (od najwyższej do najniższej).
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt .8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art.53 ust.1, są przyjmowani do Liceum w pierwszej kolejności.
 3. W przypadku większej ilości kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
   • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału,
   • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
   • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata;
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa wyżej, mają jednakową wartość.

 1.  Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do Liceum na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
 2. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
 3. Do składanych dokumentów kandydat dołącza pisemną deklarację wyboru drugiego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, którego zamierza uczyć się w Liceum.
 4. Rodzicowi kandydata lub kandydatowi pełnoletniemu przysługuje prawo:
   • W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Liceum, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Liceum.
   • Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 17.a. Uzasadnienie zawiera przy-czyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
   • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Liceum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
   • Dyrektor Liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 17.c, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
   • Na rozstrzygnięcie dyrektora Liceum można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

 

Przeliczanie osiągnięć na punkty rekrutacyjne:

Punktacja szczegółowa

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
  • celujący – 18 punktów
  • Świadectwo z wyróżnieniem 7punktów

 Maksymalna liczba punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych - 72 pkt.

Osiągnięcia wpisane na świadectwie:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – przyznaje się 10 punktów,

 b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

 c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

 d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

 b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

 c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

 d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

UWAGA: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w formie wolontariatu, przyznaje się: 3 punkty.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji za świadectwo: 100 pkt (72pkt.+7pkt+18pkt.+3 pkt.)

Egzamin ośmioklasisty:

Przedmioty

wyniki ze sprawdzianu w %

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100%

x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100%

x 0,3 = 30 pkt

Maksymalna ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu ośmioklasisty.

100 punktów

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów  za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych   otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Maksymalna liczba punktów w procesie rekrutacji wynosi 200.