Wymagania edukacyjne klasa 4

  • Drukuj

WYMAGANIA  EDUKACYJNE  Z  JĘZYKA  FRANCUSKIEGO   DLA  KLASY  4

1.Mówienie

Uczeń potrafi :

-  ogólnie opowiadać o swoich podróżach, a szczegółowo opowiedzieć o jednej z nich

- posiadać wiedzę na temat środowiska, ekologii w świecie

- ogólnie opowiadać o zaletach i wadach telewizji

-  szczegółowo zaprezentować wybrane przez siebie miejsce ,kraj, miasto, które go urzekło , biorąc pod uwagę to : co tam robił , kiedy był, jak podróżował, potrafi dokładnie opisać co zwiedził, co zobaczył , opisać swoje wrażenia

- powiedzieć kilka zdań o niektórych regionach Francji , o Paryżu, o jego zabytkach

- w stopniu podstawowym lecz sprawnie posługiwać się czasem  przeszłym, używając wszystkich poznanych określeń czasu

- stosować konstrukcje z użyciem zaimka '' y '' COI COD zaimek „EN”

-  użyć poznanych czasowników

- zastosować zaimki pytające i stopniować przymiotniki

- biegle stosować poznane czasy przyszłe , teraźniejsze- przyszłe i czas subjonctif

- przekształcać zdania w obrębie poznanych czasów

- płynnie stosować grzecznościowe zwroty telefoniczne

- przeprowadzić rozmowę telefoniczną na temat spraw najważniejszych , codziennych

- wypowiadać się z zastosowaniem mowy zależnej

- określić swój stan zdrowia będąc u lekarza

- określić stan pogody w czasie teraźniejszym , przyszłym i przeszłym

- opisać zgubiony przedmiot

- powiedzieć o swoich zainteresowaniach sportowych

- odpowiadać na pytania dotyczące treści tekstu

2.Pisanie

Uczeń potrafi :

- umieścić ogłoszenie o zgubionym przedmiocie

- sporządzić notatkę, krótką formę użytkową na temat przebytej lub planowanej podróży

- wymienić główne zabytki Paryża

- zanotować informacje z rozmowy telefonicznej

- posługiwać się poznanymi czasami, zamieniać je

- krótko zanotować informacje o pogodzie

- przetworzyć mowę niezależną na   mowę zależną

- zapisać poznane słowa z zakresu wizyty u lekarza , sportu i utrzymywania formy

3.Rozumienie tekstu pisanego

Uczeń potrafi :

-  zrozumieć prognozę pogody i zjawiska z nią związane

- zrozumieć co jest napisane na recepcie

- rozpoznaje mowę zależną, poznane czasy

-  przetłumaczyć teksty omawiane na lekcji

- przetłumaczyć proste nowe teksty z zawartością leksykalno-gramatyczną poznaną na lekcjach

4.Rozumienie ze słuchu

Uczeń rozumie :

- zapowiadaną prognozę pogody

-  rozmówcę telefonicznego

-  wypowiedzi w przeszłości , teraźniejszości i przyszłości

- kolegę i nauczyciela w scenkach- dialogach odgrywanych na lekcji

- wypowiedzi z użyciem poznanych zagadnień gramatycznych

Kryteria oceniania

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY:

  1. pisemne:

a)      niezapowiedziane kartkówki z 3 ostatnich lekcji

b)     zapowiedziane kartkówki z większej partii materiału

c)      całogodzinne sprawdziany

Prace pisemne będą oceniane według następującej skali procentowej:

Zadania klasowe:

45 - 59% - dopuszczający,

b) 60 - 74% - dostateczny,

c) 75 - 89% - dobry,

d) 90 - 97% - bardzo dobry,

e) 98 - 100% - celujący.

Kartkówki:

100% - celujący

99% -92% - bardzo dobry (5)

91% - 76% - dobry (4)

75% - 60% - dostateczny (3)

59% - 48% - dopuszczający (2)

Od 47% - niedostateczny (1)

Nauczyciel zapowiada sprawdzian minimum tydzień wcześniej.

  1. ustne:

a)     odpowiedź ustna z zakresu 3 ostatnich lekcji

b)     odpowiedź ustna, obejmująca większą partię materiału

Uczeń może też otrzymać oceny za inne prace pisemne (np. list, notatka, pocztówka), sprawdzian rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz za inne formy pracy na lekcji i w domu (aktywność, prezentacja, projekt, itp.)

MOŻLIWOŚCI POPRAWY:

Uczeń:

  1. ma prawo poprawić sprawdzian tylko raz

  2. poprawia sprawdzian w ciągu 2 tygodni od momentu oddania go przez nauczyciela

  3. ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej (jeśli nauczyciel się zgodzi, może również poprawić ocenę dopuszczającą lub dostateczną).

  4. poprawia wyłącznie oceny uzyskane z zapowiedzianych form sprawdzania wiedz – tj. całogodzinne sprawdziany, zapowiedziane kartkówki z większych partii materiału, dłuższe wypowiedzi ustne

  5. niezapowiedziane kartkówki oraz odpowiedzi ustne z zakresu 3 ostatnich lekcji nie podlegają poprawie.

UWAGI:

·         Uczniowie nieobecni na kartkówce lub sprawdzianie mają obowiązek napisania go na najbliższej lekcji (w przypadku nieobecności jednodniowej) lub w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły po dłuższej absencji.

·         Uczeń, która w trakcie pisania sprawdzianu, kartkówki, testu sprawdzającego rozumienie tekstu słuchanego lub czytanego korzysta z niedozwolonych form pomocy lub odpisuje od kolegów otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

·         Oceny za poszczególne formy wypowiedzi mają różną wartość, ocena semestralna lub ocena na koniec roku nie są średnimi matematycznymi ze wszystkich ocen.

·         Uczeń może otrzymać ocenę celującą za znajomość języka przewyższającą poziomem materiał realizowany na lekcjach, udział i osiąganie wysokich wyników w konkursach językowych organizowanych w szkole i poza szkołą (np. Olimpiada Języka Angielskiego)

II Nieprzygotowanie (np) :

·        np obejmuje wyłącznie brak zeszytu, książek, zadania domowego, nieprzygotowanie z 3 ostatnich lekcji (np nie obejmuje zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy – tj. kartkówek / odpowiedzi ustnych z większych partii materiału oraz wypracowań)

·        uczeń może zgłosić np 2 razy w ciągu semestru (każde kolejne jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej) i robi to przed rozpozpoczęciem lekcji.