Ważne terminy

Rekrutacja - rok szkolny 2018/2019

18 maja 2018 r. - 18 czerwca 2018 r. (godz. 13:00) - przyjmowanie wniosków o przyjęcie od kandydatów do klasy pierwszej (szkoła pierwszego wyboru). Do wniosku powinny być dołączone 2 zdjęcia legitymacyjne (30x42 mm).
 
Kandydaci do oddziału humanistycznego-dwujęzycznego, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz laureaci i finaliści Konkursu Języka Angielskiego dla gimnazjów organizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego są ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO TESTU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH.

Kandydaci ci rejestrują się do tej części oddziału humanistycznego, która nie obejmuje testu - w terminie od 18 maja do 18 czerwca 2018r.do godz.13:00.

Uwaga! Kandydaci do oddziału dwujęzycznego (oddział C), którzy muszą przystąpić do testu kompetencji językowych i zapisali się do tej części oddziału humanistycznego:
 
termin przyjmowania wniosków o przyjęcie upływa
4 czerwca 2018 r. o godz. 14:00.
 
11 czerwca 2018, godz. 9:00 - sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału  dwujęzycznego (oddział C część z wymaganym testem kompetencji językowych).


13 czerwca 2018
- ogłoszenie wyników testu kompetencji jezykowych [na zaliczenie] (oddział C część z wymaganym testem kompetencji językowych).


22 czerwca - 26 czerwca 2018 do godz. 14:00 - termin uzupełnienia wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dokumenty1) potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w pkt. 13 Regulaminu Rekrutacji.

23 czerwca - 5 lipca 2018 - praca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

lipca  2018, godz. 10:00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

Do 12 lipca 2018, godz. 10:00 - termin potwierdzania przez rodziców kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły przez dostarczanie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum), karty zdrowia, wypełnionego kwestionariusza osobowego, kwestionariusza dotyczącego wyboru nauki języka  obcego oraz kwestionariusza o nauce religi i etyki znajdujące się w zakładce "Dodatkowe informacje i dokumenty" – w białej teczce tekturowej wiązanej.

13 lipca 2018 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.