Ranking szkół ponadgimnazjalnych 2016

Jak co roku, od 18 lat, w styczniu ogłaszane są przez PERSPEKTYWY wyniki rankingu szkół ponadgimnazjalnych w kategorii liceów ogólnokształcących i techników. W odniesieniu do liceów ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w „nowej formule” w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

W rankingu zostały uwzględnione również wyniki 44 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/2015.

Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

W tegorocznym rankingu znalazły się, jak co roku, licea z naszego miasta zajmując następujące lokaty:

V Liceum Ogólnokształcące- 22 miejsce w kraju i pierwsze miejsce w województwoie śląskim ( 21 miejsce w podrankingu maturalnym i 23- w olimpijskim);

LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego- 37 miejsce w kraju i 3 w województwie śląskim;

III LO im. Stefana Żeromskiego- 75 miejsce w kraju i 4 w województwie śląskim

Dwujęzyczne LO im. W. Kopalińskiego- 122 miejsce w kraju i 12 w województwie śląskim;

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika- 124 miejsce w kraju i 13 w województwie śląskim;

LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja- 287 miejsce w kraju i 34 w województwie śląskim;

LO Zgrom. Córek Bożej Miłości im. Fr. Lechner- 387 miejsce w kraju i 43 w województwie śląskim;

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN- 500+ miejsce w kraju i 55 w województwie śląskim;

VIII LO im. Hanny Chrzanowskiej-500+ miejsce w kraju i 68 w województwie śląskim;

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka- 500+ miejsce w kraju i 98 w województwie śląskim;

Wszystkim nauczycielom i uczniom wyróżnionych szkół gratulujemy wyników, które zostały nagrodzone pozycją w rankingu!

więcej informacji znajduje się tutaj